23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-472700
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114679601.aspx

Udbyder

PlanEnergi

Vindere

Valgt firma

(06.02.2020)
Tjæreborg Industri A/S
Kærvej 19
6731 Tjæreborg

Skårup Fjernvarme - Varmepumpe - Prækvalifikation


PlanEnergi

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
PlanEnergi
74038212
Jyllandsgade 1
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Peter Hybertz Jarnved
Telefon: +45 22524521
E-mail: phj@planenergi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114679601.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114679601.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114679601.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skårup Fjernvarme - Varmepumpe - Prækvalifikation

 

Sagsnr.: 19-018
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Skårup Fjernvarme ønsker at etablere en eldrevet varmepumpe på ca. 1,8 MW-varme, der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på lokationen Nyborgvej 438 A, 5881 Skårup, matrikel nr. 18ø, hvor det eksisterende solvarmeanlæg er placeret, som Skårup Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på lokationen Traverskiftet 1, 5881 Skårup, ca. 300 m derfra i lige linje nord. Varmepumpen skal varetage fjernvarmeproduktionen som en selvstændig produktionsenhed og i samspil med akkumuleringstanken ved solvarmeanlægget og værkets eksisterende motor- og kedelanlæg ved fjernvarmecentralen. Varmen skal afsættes til den eksisterende rørforbindelse, der løber mellem solvarmeanlægget og fjernvarmecentralen og herfra sendes ud i byen. Afgangstemperaturen fra varmepumpen skal kunne reguleres for at opnå den optimale drift med varmepumpeanlægget, i alle driftspunkter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/114679601.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede Totalentreprise indeholder:

— Tilslutning, levering og installation af komplet eldrevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 1,8 MW-varme, ved en udelufttemperatur på -1 oC og en afgangstemperatur på op til 73 oC,

— Etablering af ny teknikbygning. I teknikbygningen skal der monteres separate maskin-, transformator-, tavlerum og et depot/lagerrum.

Anlægget skal tilkobles elnettet på 10 kV-niveau ved forsyningskabel fremført til teknikbygningen fra nærtliggende 10/0,4 kV net-transformer, hvilket er indeholdt nærværende Totalentreprise.

Det komplette varmepumpeanlæg skal designes med henblik på høj kvalitet, høj effektivitet, lang levetid, lavt støjniveau og mange driftstimer om året.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anlæggets kvalitet, driftssikkerhed og opbygning, herunder enkel vedligeholdelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 10 %
Omkostningskriterium - Navn: Totaløkonomi / Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/01/2020
Slut: 30/11/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af det af tilbudsgiverens fremlagte materiale i afsnit 2.3.5.2 (teknisk og faglige formåen).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Prisdifference for ændring af rammetidsplan jf. udbud pkt. 1.6. Skal specificeres;

2) Prisdifference for ændring af betalingsplan jf. udbud pkt. 2.6. Skal specificeres;

3) Ekstra rørføring for tilslutning til midterdiffuseren på akkumuleringstanken ved solvarmeanlægget, samt ventiler for omskiftning imellem midter- og topdiffuser. Se PI-diagram Bilagsmappe 6;

4) Pris for maksimalafbryder med kommunikation til RTU-boks for afbrydelse af forsyningsstrøm til kompressorer, pumper og ventilatorer (uden afbrydelse af bygnings- og styrestrøm);

5) Merpris hvis varmepumpen skal kunne levere en fremløbstemperatur på 75 oC.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bankgaranti: Minimumskrav for økonomisk og teknisk formåen betragtes som opfyldte, såfremt der afleveres en erklæring fra virksomhedens bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 § 9 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate).

Som alternativ til erklæring fra bank eller kautionsselskab, vil tilbudsgivere der kan dokumentere nedenstående krav til årsomsætning og finansielle nøgletal ligeledes opfylde minimumskrav:

Samlet årsomsætning: Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning.

Finansielle nøgletal: Nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning og nøgletal.

Følgende nøgletal skal oplyses:

— Resultat før skat,

— Egenkapital: Egenkapitalen i de seneste 3 år må ikke være negativ. Såfremt virksomheden endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår, må egenkapitalen pr. dags dato ikke være negativ,

— Soliditetsgrad,

— Likviditetsgrad.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysning af virksomhedens erfaring med dimensionering og etablering af varmepumper med nominel effekt på min. 1 MW varme inden for de seneste 5 år. Dette oplyses i form af en referenceliste med relevante projekter. Oplysninger om underentreprenører inden for levering af styring, el-arbejder mv. samt disses relevante referencer inden for de seneste 5 år. Anvendes der ikke underentreprenører oplyses Totalentreprenørens egne relevante referencer inden for det pågældende område. CV'er på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører, der tilknyttes dette projekt.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Bankgaranti: Som bilag til anmodning om prækvalifikation skal der vedlægges erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate). Tilbudsgiver, der ikke kan dokumentere at der kan stilles bankgaranti vil Ikke blive taget i betragtning.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betaling sker efter betalingsplan i.h.t. ABT 18 § 34 stk. 1. Betalingsplanen fastsætter til hvilke tidspunkter dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsplanen skal indarbejdes i Totalentreprenørens detailtidsplan.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2019

Send til en kollega

0.093