23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-474014
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.11.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251272&B=KA

Udbyder

Energistyrelsen

Opdateringer

Annullering
(18.11.2019)

Meddelelse om annullering af udbud:
Med henvisning til EU-udbuddet af ”Rammeaftale om en udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder” der blev offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 195-474014 af den 9.10. 2019, orienterer Energistyrelsen hermed om, at udbuddet annulleres.
Som følge af henvendelser fra potentielle tilbudsgivere har Energistyrelsen på ny gennemgået rammeaftaleudkastet. I den forbindelse er Energistyrelsen blevet opmærksomme på formuleringer i rammeaftaleudkastet, som har vist sig uhensigtsmæssige set i forhold til rammeaftalens ydelser og økonomi. Ændringerne til rammeaftaleudkastet vil være af grundlæggende karakter, hvorfor Energistyrelsen er nødsaget til at annullere udbuddet.
Energistyrelsen forventer at offentliggøre et nyt offentligt EU-udbud under titlen ”Genudbud for rammeaftale om en udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder”. Udbuddet offentliggøres hurtigst muligt, og vil efterfølgende have en tilbudsfrist på 40 dage regnet fra dagen, hvor udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Der vil i den forbindelse blive foretaget en række mindre rettelser i det øvrige udbudsmateriale til det nye udbud.
Nærværende meddelelse er både uploadet på Energistyrelsen udbudsportal www.digitaleudbud.dk samt fremsendt pr. mail til samtlige tilbudsgivere på det nu annullerede udbud. Der er samtidig indrykket bekendtgørelse om annulleringen i EU-tidende/TED-databasen.
Energistyrelsen opfordrer alle interesserede aktører til at afgive tilbud på det kommende udbud.
Med venlig hilsen
Trine Sannem Mønsted
Kontorchef
Center for Forsyning
Energistyrelsen

Rammeaftale om en udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder


Energistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Energistyrelsen
59 77 87 14
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Skov Birkbak
Telefon: +45 33927619
E-mail: ssb@ens.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251272&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251272&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om en udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedformålet med udbuddet er at finde 3 Leverandører under Rammeaftalen til at varetage rådgivningen af grundbeløbsværkerne og deres tilkoblede varmekunder. Indsatsen er en udvidelse af den tidligere rådgivningsindsats ”Rådgivning til de hårdest ramte værker”, men vil være en mere omfangsrig rådgivningsopgave som bl.a. kan indeholde hjælp til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og projektforslag. Den udvidede rådgivningsindsats skal hjælpe grundbeløbsværkerne med en hensigtsmæssig omstilling til en tid uden grundbeløbet, ved at rådgivningen tilpasses det enkelte værks behov. Det er grundbeløbsværkerne, der ansøger om rådgivning gennem rådgivningsindsatsen og Energistyrelsen, der som ordregiver, der tildeler rådgivningen. Det er kun Energistyrelsen, der som ordregiver kan gøre brug af Rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65400000
71241000
71242000
71310000
71314200
71314300
71318000
71340000
79311400
79111000
79140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Levering i hele Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hovedformålet med rådgivningsindsatsen er, at sikre en hensigtsmæssig omstilling for grundbeløbsværkerne til en tid uden grundbeløbet. Rådgivningsindsatsen skal understøtte grundbeløbsværkerne i at opnå konkurrencedygtige varmepriser gennem rådgivning af bl.a. teknisk, administrativ og økonomisk karakter. Rådgivningsindsatsen skal herudover bl.a. kunne håndtere en lukningsproces for de værker, der beslutter at igangsætte en lukning grundet fortsat høje og ikke konkurrencedygtige varmepriser. Derudover skal rådgivningsindsatsen kunne varetage rådgivning af varmekunder i forbindelse med lukning af den kollektive varmeforsyning. Ordregiver vil gennem udbuddet finde 3 Leverandører til at varetage rådgivningen til grundbeløbsværkerne.

Det er grundbeløbsværkerne, der ansøger om rådgivning gennem rådgivningsindsatsen og Ordregiver, der prioriterer og tildeler rådgivningen. De enkelte værker ansøger om at indgå i rådgivningsindsatsen gennem udfyldelse af et ansøgningsskema, der er tilgængeligt via Ordregivers ansøgningsportal fra rådgivningsindsatsens opstart. Ordregiver udarbejder ansøgningsmateriale, og åbner for ansøgninger fra grundbeløbsværkerne ved indgåelse af Rammeaftalen.

Rådgivningsindsatsen indeholder en indledende screening af værkets tekniske, økonomiske, finansielle og administrative situation (såfremt denne ikke allerede foreligger fra ordregiverens tidligere indsats Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker) og en efterfølgende værksspecifik rådgivning, hvor der bl.a. er mulighed for at udarbejde projektforslag.

Screeningen har til formål at skabe overblik over det enkelte værks situation ved bl.a. at kigge på værkets tekniske system, drift, regnskab og administration for derigennem at vurdere, hvilke værksspecifikke områder, der vil være relevante at modtage yderligere rådgivning til gennem rådgivningsindsatsen. Ordregiveren stiller en skabelon for screeningsrapporten til rådighed ved indgåelse af Rammeaftalen.

På baggrund af besparelsespotentialer fundet gennem screeningen indstilles værket af Leverandøren til værksspecifik rådgivning. Delopgaverne til den værksspecifikke rådgivning består af følgende:

1) Produktion og transmission;

2) Varmegrundlag og distribution;

3) Sammenlægning;

4) Delvis lukning;

5) Lukning, og

6) Varmekunder.

Indstillingen om, hvilke delopgaver et værk skal tildeles, foretages på baggrund af dialog mellem værket og Leverandøren samt med afsæt i værkets screening. Den værksspecifikke rådgivning skal i den forbindelse understøtte værket bedst muligt med at imødegå konsekvenserne af grundbeløbets ophør. Ordregiver vil efter indstilling fra Leverandøren forestå tildelingen af den værksspecifikke rådgivning inden for en eller flere af de 6 delopgaver.

Opgaverne tildeles efter en kaskademodel med et rotationsprincip. Efter Ordregiveren har vurderet, at et værk opfylder betingelserne for at modtage rådgivning under indsatsen, vil der ske en tildeling af rådgivning til et værk til den Leverandør, som er højest rangeret på kaskaden i henhold til rotationsprincippet. Ifølge rotationsprincippet, tilbydes Leverandøren A, den højest rangerede Leverandør, 4 rådgivningsopgaver (rådgivning til 4 værker) inden turen går videre til den næstbedst rangerede Leverandør, Leverandør B. Når Leverandør B har fået tilbudt 3 rådgivningsopgaver (rådgivning til 3 værker), går turen videre til den tredje bedst rangerede Leverandør, Leverandør C. Når Leverandør C har fået tilbudt 2 rådgivningsopgaver (rådgivning til 2 værker), starter rotationen forfra.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Leverandøren er ikke garanteret en mindsteomsætning under Rammeaftalen, da dette vil afhænge af placering i kaskaden samt antallet af ansøgninger til rådgivningsindsatsen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I Rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 18.11.2019 kl. 10:00.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbudsgiver skal sammen med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf.§ 153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at den angivne værdi af Rammeaftalen ikke er bindende for Ordregiver, men angiver en maksimal værdi af mulige opgaver under Rammeaftalen. Rammeaftalens værdi for tilbudsgiver vil afhænge af antallet af ansøgninger Ordregiver modtager til indsatsen, tilbudsgivers eventuelle placering i kaskaden samt indholdet og omfanget af disse rådgivningsopgaver.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.32