23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-474782
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Vindere

Valgt delegeret bygherre

(09.10.2019)
Calum A/S
Strandvejen 3
9000 Aalborg

Køb af ejendom til botilbud på forventet 4.815 kvm med tilhørende faciliteter


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
CVR-nummer 64 94 22 12
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Marie Guldberg
E-mail: je4l@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af ejendom til botilbud på forventet 4 815m2 med tilhørende faciliteter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune ønsker at anlægge et botilbud for sindslidende i Sydhavnen. Dette ønske tænkes opnået ved, at Københavns Kommune indgår en købsaftale om et færdigt projekt, hvorved Sælger (grundejer) kommer til at agere bygherre. Dette skyldes, at grundejer har betinget grundsalget af, at grundejer skal stå for opførelsen af byggeriet.

Calum A/S (grundejer) ejer via selskabet Ellebjergvej 39 A/S, matr.nr. 172, Kongens Enghave, København, som kommunen har fået tilbud om at erhverve. Kommunens erhvervelse er betinget af at grundejer står for opførelsen af de påtænkte 2 x 27 boliger, som skal anvendes til sindslidende efter serviceloven af København Kommunes socialforvaltning. Kommunen har således fået tilbud om at købe ejendommen som et nøglefærdigt botilbud. Ejendommen får et forventet nettoareal på ca. 4 815m2. Hvis kommunen indgår aftale med grundejer om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger via ”delegeret bygherremodel", jf. nærmere herom nedenfor.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 137 442 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Ellebjergvej 39, 2450 København SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Botilbuddet projekteres af grundejer og dennes rådgivere i samarbejde med Københavns Kommune og i henhold til Københavns Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af daginstitutioner, 3. udgave, udgivet 2016, (samlet ”Funktionsprogrammet”). Grundejer etablerer således med fast inventar som beskrevet i projektforslaget.

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejendommen indrettes til et nøglefærdigt botilbud, som skal anvendes til sindslidende efter serviceloven af København Kommunes socialforvaltning, vil selve opførelsen blive håndteret via ”den delegeret bygherremodel”, hvor grundejer på vegne af kommunen påtager sig at udbyde samtlige de med Botilbuddet forbundne bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri.

Modellen er begrundet i, at erhvervelse af grunden er betinget af, at grundejer gennemfører byggesagen på vegne af kommunen. Det er derfor ikke muligt for kommunen kun at erhverve grunden, og så selv opføre Botilbuddet. Opførelsen af de 2 x 27 nyopførte boliger forventes udført gennem det er grundejer ejede selskab, Ellebjergvej 39 A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejendommen indrettes til botilbud, som skal anvendes til sindslidende, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejendom. Opførelsen vil derfor blive håndteret via ”den delegeret bygherremodel”, hvor sælger på vegne af kommunen påtager sig at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder. Samtlige entrepriser udbydes således i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri.

Det er ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe grunden og selv etablere Botilbuddet på matriklen. Opførelsen kan derfor kun ske via grundejer.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Køb af ejendom til botilbud på forventet 4 815m2 med tilhørende faciliteter

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Calum A/S
CVR-nummer 34 21 10 35
Strandvejen 3
Aalborg
9000
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 137 442 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.093