23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 196-477092
Offentliggjort
10.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.11.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245297&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgt firma

(03.03.2020)
BWES ApS
Madesøvej 9
4470 Svebølle

Rammeaftale kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på Amagerværket, kedel 1


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Daugaard Larsen
Telefon: +45 27953805
E-mail: kathla@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245297&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245297&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på Amagerværket, kedel 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50531100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFOR har behov for at få udført kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på Amagerværket. Det drejer sig om kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på kedel 1. Behovet for kedelarbejde og certifikat svejsearbejde vil variere efter behov, men vil typisk forekomme i revisionsperioder og ved havarier.

Udbuddets genstand er nærmere beskrevet i vedlagte materiale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

HOFOR har behov for at få udført kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på Amagerværket. Det drejer sig om kedelarbejde og certifikat svejsearbejde på kedel 1. Behovet for kedelarbejde og certifikat svejsearbejde vil variere efter behov, men vil typisk forekomme i revisionsperioder og ved havarier.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 42
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgivers opgavebeskrivelse / Vægtning: 28
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 20%.

1) Ansøger skal påvise mindst 1 og max 3 referencer hvor ansøgers medarbejdere har udført svejsearbejder på kedler på kraftvarmeværker;

2) Ansøger skal påvise mindst 1 reference for hver af følgende (dvs. 4 referencer i alt, 1 pr. nedenstående opgavetype):

(a) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på biomassefyrede kedler,

(b) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på brændselsmøller,

(c) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på roterende luftforvarmer,

(d) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på trykbærende anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137stk. 1 nr. 2 og 6.

En ansøger, der ansøger om deltagelse alene, men baserer sig på andres kapacitet fx underleverandører eller koncernforbundne selskaber, skal sikre, at HOFOR modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de andre enheder, som denne baserer sig på, med de relevante oplysninger, jf. ESPD, del II, afsnit C.

Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et separat ESPD med de oplysninger der kræves i ESPD del II-VI.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til ansøgernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

1) Ansøger skal påvise mindst 1 og max 3 referencer hvor ansøgers medarbejdere har udført svejsearbejder på kedler på kraftvarmeværker;

2) Ansøger skal påvise mindst 1 reference for hver af følgende (dvs. 4 referencer i alt, 1 pr. nedenstående opgavetype):

(a) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på biomassefyrede kedler,

(b) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på brændselsmøller,

(c) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på roterende luftforvarmer,

(d) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på trykbærende anlæg.

For referencekategori nr. 2 kan én reference indeholde op til de 4 efterspurgte kompetencer, således at en enkelt reference er tilstrækkelig således at den indeholder alle af de efterspurgte vedligeholdelsesarbejder.

For hver referencekategori ovenfor, bør ansøger angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører.

II. Navn på Ordregiver.

III. Aftalens samlede økonomi.

IV. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i forbindelse med udførelse af arbejder på aftalen.

V. Aftalens løbetid angivet i år og måneder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til ansøgernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

1) Ansøger skal påvise mindst 1 og max 3 referencer hvor ansøgers medarbejdere har udført svejsearbejder på kedler på kraftvarmeværker;

2) Ansøger skal påvise mindst 1 reference for hver af følgende (dvs. 4 referencer i alt, 1 pr. nedenstående opgavetype):

(a) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på biomassefyrede kedler,

(b) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på brændselsmøller,

(c) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på roterende luftforvarmer,

(d) udførsel af vedligeholdelsesarbejde på trykbærende anlæg.

For referencekategori nr. 2 kan én reference indeholde op til de 4 efterspurgte kompetencer, således at en enkelt reference er tilstrækkelig således at den indeholder alle af de efterspurgte vedligeholdelsesarbejder.

For hver referencekategori ovenfor, bør ansøger angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører.

II. Navn på Ordregiver.

III. Aftalens samlede økonomi.

IV. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i forbindelse med udførelse af arbejder på aftalen.

V. Aftalens løbetid angivet i år og måneder.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Kvalitetsledelsessystem:

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Dokumentation for ledelsessystem:

Dokumentationen herfor behøver ikke indgå i ansøgningen, men skal fremlægges når HOFOR anmoder herom, jf. pkt. 7.2. For verifikation og godkendelse af, at kravene til ledelsessystemet er opfyldt, vil HOFOR anmode om følgende:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum leve op til krav beskrevet i udbudsbetingelserne. Besvarelserne skal kunne opnå HOFORs godkendelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Uden at Leverandørens ansvar derved begrænses, forpligter Leverandøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 7 500 000 DKK.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kvalitetsledelsessystem:

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Jf. Rammeaftalevilkår vedlagt udbudsbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)</div>
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.109