23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477312
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pjavvybupn

Udbyder

Hedensted Spildevand A/S

Rammeaftale - Separatkloakering og LAR i Uldum


Hedensted Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hedensted Spildevand A/S
32658210
Ørumvej 48
Daugård
8721
Danmark
Kontaktperson: Rikke Neerup
Telefon: +45 76749273
E-mail: rn@hspv.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hspv.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pjavvybupn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pjavvybupn
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.iBinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - Separatkloakering og LAR i Uldum

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud omhandler rammeaftale vedrørende hovedentrepriseydelser udført i partnering i forbindelse med gennemførelse af separatkloakering og LAR i Uldum. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 350 matrikler ved udskiftning af eksisterende fællesledning med etablering af ca. 8 000 lbm nye spildevandsledninger, samt ca. 3 700 lbm afvandingsgrøfter/grønne fortove, omprofilering af ca. 6 000 lbm vej, ca. 1 000 lbm nyt fortov i stedet for asfalt-fortov, 6 stk. regnbede, 3 stk. nedsivningsbassiner og et vådt regnvandsbassin.

Hovedentreprisen består i hovedtræk af følgende ydelser og leverancer:

- Opbrydningsarbejder,

- Trafikregulering,

- Etablering af spildevandsledninger,

- Etablering af grøfter og LAR anlæg,

- Etablering af spildevandsstikledninger,

- Sætning af skelbrønde,

- Etablering af trykledninger,

- Sætning af pumpebrønde,

- Omprofilering af vejanlæg,

- Etablering af nye fortove,

- Retableringsarbejder,

- Dokumentation og KSin.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

8721 Uldum

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hovedentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Udbudsloven med forudgående prækvalifikation.

Udbuddet omhandler en rammeaftale vedrørende hovedentrepriseydelser udført i partnering i forbindelse med en samlet separatkloakering og LAR i Uldum.

Opgaven udbydes af Hedensted Spildevand A/S.

Finansieringen af anlægsarbejdet er fordelt over en 5-årig periode. Muligheden for at opnå den krævede effektiviseringsgevinst gennem langsigtet planlægning og optimerede samarbejds- og udførelsesprocesser vurderes alene muligt at opnå til fulde, såfremt rammeaftalen dækker den samlede gennemførelse af separatkloakering og LAR i Uldum by, hvorfor rammeaftalen har en varighed på 5 år.

Den udbudte rammeaftale forventes at træde i kraft den 1.3.2020 og har en løbetid på 5 år, idet aftalen dog til enhver tid kan opsiges af Hedensted Spildevand med et varsel på 3 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Ordregiver vælge de 5 hovedentreprenører, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opgaver udført i forbindelse med kloakering og kloakseparering i bymidte, LAR-projekter, grundvandshåndtering og borgerhåndtering- og kontakt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der betales ikke vederlag for udarbejdelse af prækvalifikation og udarbejdelse af tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal have fuld autorisation som kloakmester udstedt af Sikkerhedsstyrelsen.

Tilbudsgiver skal erklære sig herom i ESPD, del IV, afsnit A.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger:

- har en årlig omsætning på minimum 20 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 regnskabsår,

- egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er minimum 10 000 000 DKK,

- soliditetsgraden i det seneste disponible regnskabsår er minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum 8 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, erfaring med tilsvarende opgaver:

- Entreprisereferencerne må max være 5 år gamle regnet fra afleveringstidspunktet af anlægsarbejderne,

- Referencerne må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 8 referencer for ansøger samt evt. underleverandører, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på.

Vedlægger ansøger samlet flere end 8 referencer, vil det være de første 8 referencer, angivet i ESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 8" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet først i ESPD('erne).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB18 med særlige betingelser.

Sociale- og arbejdsklausuler, jf. udbudsmaterialet

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Uldum_021 Udbudsbetingelser.

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske og faglige kapacitet angives ligeledes i ESPD-skemaet. Referencer kan dog vedlægges separat.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås og udfyldes via IBinder. Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på IBinder

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019

Send til en kollega

0.094