23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477746
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2019 Kl. 11:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114942451.aspx

Udbyder

Argo I/S - GBP vest

Vindere

Valgt leverandør

(20.01.2020)
Volvo Entreprenørmaskiner A/S
Amerikavej 2
7000 Fredericia

Køb af 2 stk. gummihjuls gravemaskiner


Argo I/S - GBP vest

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S - GBP vest
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
Telefon: +45 30686890
E-mail: ibk@argo.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114942451.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114942451.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114942451.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af 2 stk. gummihjuls gravemaskiner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43260000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

ARGO ønsker at købe 2 stk. gummihjuls gravemaskiner til brug på ARGOs genbrugspladser.

ARGO anvender gummihjuls gravemaskinerne på genbrugspladserne til mange forskellige opgaver, herunder læsse haveaffald, trykke affaldscontainere samt løfte ting fra jorden til containere.

Inkluderet i indkøbet er service af maskinerne i garantiperioden på i alt 36 måneder - forventeligt: 500, 1 000, 1 500 og 2 000 timer. Efter garantiperioden serviceres maskinerne af en af ARGO allerede via udbud valgt mekaniker.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

ARGOs genbrugspladser

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Det bemærkes, at "Leverandørens tilbud" er vedhæftet som både en pdf-version samt en Word version. Den sidste, så leverandøren kan udfylde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I ESPD Del III.A skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I ESPD Del III.B skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I ESPD Del III.C skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

— konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— tvangsakkord uden for konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— aktiver, der administreres af en kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1,

— direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 2,

— skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure, jf.udbudslovens § 136, nr. 3.

Hvis tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal der svares Nej.

Det har ingen betydning, at tilbudsgiver svarer Nej til, om oplysninger er gratis tilgængelige for myndighederne fra en EU-medlemsstats database.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret. Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153.

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD Del IV.C skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet:

— Levering af leverancer af den anførte type.

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Leverede gravemaskiner og tilhørende reparation og vedligeholdelse;

2) Beløb: Samlet beløb for kontrakten;

3) Startdato: Dato for kontraktindgåelse;

4) Slutdato: Dato for sidste leverance (hvis relevant).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD Del IV.B skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen:

— samlet årsomsætning,

— øvrige økonomiske og finansielle krav.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen kan virksomheder fremlægge årsregnskab eller uddrag heraf fra senest afsluttede regnskabsår. Såfremt dette ikke er muligt, kan virksomheder fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ARGO vurderer passende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 2 500 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD Del IV.C skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet:

— Levering af leverancer af den anførte type.

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Leverede gravemaskiner og tilhørende reparation og vedligeholdelse;

2) Beløb: Samlet beløb for kontrakten;

3) Startdato: Dato for kontraktindgåelse;

4) Slutdato: Dato for sidste leverance (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Tilbudsgiver opfordres til maksimalt at angive 3 kontrakter/referencer. Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 3 kontrakter/referencer, så vil kun de 3 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om levering af gravemaskiner, inklusive reparation og vedligeholdelse.

III.1.5)

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med afsnit II i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres via Mercell (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell.

Ved spørgsmål til brugen af Mercell kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com).

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig ajour om udbudsprocessen og eventuelt supplerende materiale eller ændringer i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at rette henvendelse til ARGO så tidligt som muligt.

Tilbudsgiver kan afgive ét tilbud, og der kan ikke afgives alternative eller sideordnede tilbud.

ARGO forbeholder sig retten til at anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ufuldstændige eller fejlbehæftede tilbud, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.

Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud er ARGO uvedkommende.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, skal deltagerne udfylde særskilte ESPD i forbindelse med tilbuddet. Efterfølgende skal deltagerne afgive en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal hver enhed, hvis kapacitet tilbudsgiver baserer sig på, udfylde en særskilt ESPD i forbindelse med tilbuddet. Efterfølgende skal enhederne afgive en udfyldt og underskrevet erklæring om at stiller sine ressourcer til rådighed.

ARGO vil samtidig underrette tilbudsgivere om tildeling af kontrakt. Underretning om tildeling er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne.

Kontraktindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af en standstill periode på 10 dage, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverensoffentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016).

Klagevejledning kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/).

VI.4.4)

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019

Send til en kollega

0.093