23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-479936
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.10.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe

Udbyder

Aarhus Vand A/S og Aarhus Havn

Vindere

Valgt firma

(18.02.2020)
Geo
Sødalsparken 12
8220 Brabrand

Aarhus ReWater og Yderhavnen - Geotekniske forundersøgelser


Aarhus Vand A/S og Aarhus Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8620
Danmark
Kontaktperson: Inge H. Jensen
E-mail: ihj@aarhusvand.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/

I.1) Navn og adresser
Aarhus Havn
Vandvejen 7
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kim H. Meilstrup
E-mail: khm@portofaarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhushavn.dk/en/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Linddahl
E-mail: ktli@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.cowi.com/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www2.ibinder.com/pub/dk/?Locale=da-dk
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havnerelaterede aktiviteter og Vand (herunder spildevandshåndtering)

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aarhus ReWater og Yderhavnen - Geotekniske forundersøgelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S udbyder i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater (et nyt renseanlæg), samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen). De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver.

Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de potentielt nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen). De geotekniske forundersøgelser består overordnet set af geotekniske boringer og CPT-forsøg på vand, miljøundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg.

Aarhus Havn og Aarhus Vand vælger at gennemføre dette udbud i fællesskab, for at sikre konsistens og synergi mellem de 2 naboprojekter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71332000
71300000
71330000
71335000
71351000
71351200
71351210
71351220
71600000
71610000
71620000
71621000
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som led i udbygningen af Marselisborg Rensningsanlæg i Aarhus skal der til behandling af spildevand etableres et nyt og større, energieffektivt ressourceanlæg, benævnt "Aarhus ReWater".

I forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater skal jordbundsforholdene kortlægges for 2 mulige fremtidige placeringer af ressourceanlægget, beliggende på nuværende vandarealer ved Tangkrogen og Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus, samt undersøges for en ny udløbsledning, hvis placering er under afklaring. De 2 mulige fremtidige placeringer benævnes "Hovedforslaget" og "Alternativ 2".

Ved "Hovedforslaget" placeres ressourceanlægget i forbindelse med en udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn, og ved "Alternativ 2" placeres ressourceanlægget udenfor stenkastningen på Østmolen, eventuelt i forbindelse med en planlagt udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen).

Den planlagte udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen) består af en udvidelse af den eksisterende havn i 2 etaper (i alt ca. 100 ha) som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den kommende færgeterminal.

I forbindelse med havneudvidelsen og etableringen af Yderhavnen ønskes ligeledes at uddybe havnebassinet og etablere et nyt svajebassin. Derudover ønskes det, at den eksisterende sejlrende uddybes på strækningen fra svajebassinet indtil der er dybt nok til fremtidens større skibe.

Jordbundsforholdene for den planlagte havneudvidelse skal kortlægges gennem geotekniske forundersøgelser på vand, bl.a. bestående af boringer under den nye ydermole, samt boringer i de fremtidige uddybningsområder, herunder i det nye havnebassin og svajebassinet.

På baggrund af overstående udbyder Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S derfor i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater, samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen).

Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen). De geotekniske forundersøgelser består overordnet set af geotekniske boringer og CPT-forsøg på vand, miljøundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg.

Overordnet set består de udbudte ydelser af følgende:

Markarbejde:

- Udførelse af geotekniske-/undersøgelsesboringer og CPT sonderinger på vand (med et boreværk fra flåde).

Laboratoriearbejde:

- Udførelse af standard klassifikationsforsøg på optagne jordprøver i geoteknisk laboratorium,

- Udførelse af miljøtekniske analyser på optagne jordprøver i miljøteknisk laboratorium.

Afrapportering:

- Det udførte mark- og laboratoriearbejde afrapporteres i geotekniske datarapporter,

- Det miljøtekniske markearbejde og udførte analyser afrapporteres i miljøtekniske rapporter.

Der indgås en særskilt aftale med Aarhus Havn for de geotekniske forundersøgelser for udvidelsen af Østhavnen/Yderhavnen og en særskilt aftale med Aarhus Vand A/S for de geotekniske forundersøgelser i forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater. De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Varigheden på de 6 måneder er en ca. angivelse. Udførelsen skal følge tidsfristerne i udbudsmaterialet og kontrakterne udløber ved færdiggørelsen af de geotekniske forundersøgelser (inkl. afrapportering) for henholdsvis Aarhus Vand og Aarhus Havn.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Vand og Aarhus Havn i fællesskab vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk robusthed. Dette med hovedvægt på førstnævnte (referencer).

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivernes vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer samt ansøgernes økonomiske og finansielle formåen baseret på de efterspurgte nøgletal. Dette med hovedvægt på førstnævnte (referencer).

Ordregiverne vil ved udvælgelsen vurdere ansøgernes økonomiske robusthed i forhold til projektet, og hvilke ansøgere der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiverne som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder referencer inden for marine, geotekniske undersøgelser.

Der lægges særlig vægt på:

- Geotekniske boringer og CPT-forsøg udført på åbent vand fra flåde,

- Udførte marine geotekniske undersøgelser på mindre vanddybder (op til 10 m) og på større (10 – 15 m) vanddybder,

- Boredybder ved marine geotekniske undersøgelser på op til 40 m under havoverfladen,

- Erfaring med geologibedømmelse af jord, herunder dokumenterbar erfaring med bedømmelse af de problematiske jordarter som træffes på Aarhus Havn, herunder blødbund og plastisk ler.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes økonomiske og finansielle formåen, baseret på nedenstående efterspurgte nøgletal, vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.2.5. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Ansøger skal angive følgende oplysninger for de seneste 3 regnskabsår:

- Egenkapital,

- Omsætning,

- Soliditetsgrad.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B. Omsætning skal angives under årsomsætning. Egenkapital og soliditetsgrad angives under finansielle nøgletal.

OBS: Såfremt seneste regnskabsår er ældre end 6 mdr. regnet fra ansøgningsdatoen, skal ansøger i eESPD’et, Del IV, afsnit B erklære, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens nøgletal i de seneste 6 måneder, hvilket kan ske i rubrikken ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår har været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.2.5. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum samlet 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med det i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.2.5. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9, efterspurgte.

- Referencerne må max være 10 år gamle regnet fra opgavens afslutning,

- Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 2 A4-side (for separat vedlagte referencer).

I henhold til ovenstående bemærkes, at der af hensyn til opgavens særlige karakter - herunder bl.a. ønsket om referencer fra projekter med boringer på større vanddybder fra flåde - tillades referencer, der er op til 10 år gamle regnet fra opgavens afslutning.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer fra det samlede ansøgerteam, vil udvælgelsen alene blive baseret på 10 referencer udvalgt af ordregiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen, er det et mindstekrav, at ansøger minimum afleverer:

- 1 reference for marine geotekniske undersøgelser på 10–15 meters vanddybde,

- 2 referencer for marine geotekniske undersøgelser med minimum 5 geotekniske boringer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III, samt listet herunder:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde oplistet i udbudsloven (direktiv 2014/24/EU),

— De frivillige udelukkelsesgrunde oplistet i udbudsloven (direktiv 2014/24/EU).

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III tilkendegive, hvorvidt dette er tilfældet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt opgaven tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortie), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og ansvar og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalerne er baseret på ABR Forenklet og indeholder sociale klausuler, jævnfør udbudsmaterialets bilag 2.3 og 2.4, Udkast til aftaler, inkl. bilag hertil.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder, https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal sendes ved hjælp af spørgsmål-/svarmodulet på iBinder.

Ad III.1.2) og III.1.3) Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil til iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe Det bemærkes, at referencer kan uploades som et særskilt dokument.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2019

Send til en kollega

0.095