23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497773
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
25.11.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252830&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Delaftale 1: Vandledninger i København Kommune

(07.05.2020)
NCC DANMARK AS
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

Delaftale 2: Vandledninger i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk Kommune samt indvendingsområde uden for de 8 HOFOR-kommuner

(07.05.2020)
Enterprenørfirmaet Nordkysten A/S
Pårupvej 183
3250 Gilleleje

Opdateringer

Rettelse
(18.11.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18-11-2019
Time: 13:00
Læses:
Dato: 25-11-2019
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse ændres fra d. 18.11.2019 til d. 25.11.2019.
Tidspunkt forbliver uændret.

Rammeaftale på drikkevandsledningsarbejder


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Kolle
E-mail: likr@hofor.dk
Telefon: +45 27954398

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252830&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252830&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på drikkevandsledningsarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45231000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFORs rammeaftale for vandledningsarbejder omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med fornyelse af stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger i de førnævnte kategorier.

Arbejdet omfatter:

— Planlægning og koordinering,

— Jordarbejder (gravning, udskiftning, afstivning, afspærring mv.), samt opbrydning og retablering af befæstede eller ubefæstede arealer,

— Vandledingsarbejder i forbindelse med renovering, omlægning eller nyanlæg af vandledninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Vandledninger i Københavns Kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

HOFORs rammeaftale for vandledningsarbejder omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med fornyelse af stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger i de førnævnte kategorier

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 6 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 7, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Vandledninger i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk Kommune samt indvendingsområde uden for de 8 HOFOR-kommuner

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

HOFORs rammeaftale for vandledningsarbejder omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med fornyelse af stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger i de førnævnte kategorier.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 6 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 7, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven. Ansøger skal mindst opfylde følgende på begge delaftaler:

— gennemsnitlige soliditetsgrad på både delaftale 1 og delaftale 2 for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 10%,

— positiv overskudsgrad på både delaftale 1 og delaftale 2 for de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal påvise mindst 3 max 5 referencer inden for vandledningsarbejder, fx større renoveringsopgaver, omlægninger og arbejder på store ledninger (større end ø 500).

For hver referencekategori ovenfor, skal ansøgerne som minimum angive følgende i referencelisten:

I. Navn og kontaktoplysninger på Ordregiver/kontaktperson,

II. Årlig omsætning/slutafregning på entreprise,

III. Opgavebeskrivelse inkl. omfang og dimensioner,

IV. Anvendelse af underentreprenør(er) og navn på denne/disse.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der fastsættes sikkerhedsstilles ud for den forventede årsomsætning for entreprenøren for den pågældende delaftale. For første kontraktår er det ud fra tilbudssummen at der stilles garanti.

Nedskrivning kan først finde sted ved aflevering af alle projekter som er igangsat inden for det pågældende kalenderår. Det er entreprenørens ansvar at anmode om nedskrivning.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001, ISO 45001 eller tilsvarende (Skrives i ESPD´et i afsnit C) i feltet ”miljøledelsesforanstaltninger”).

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Formålet med forhandling er, at tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud. Endvidere er formålet at få præciseret kravene, da der kan ske tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingsforløbet.

Det forventes, at der afholdes 2 forhandlingsrunder. HOFOR forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af Tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

Efter modtagelse af det første tilbud vil HOFOR gennemføre en evaluering af første tilbud i overensstemmelse med tildelingskriterierne i udbudsbetingelsernes pkt. 5, og på denne baggrund invitere alle tilbudsgivere til 1. forhandlingsrunde.

Efter afgivelse af første revideret tilbud og inden 2. forhandlingsrunde kan HOFOR frit vælge hvorvidt HOFOR vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med de oplyste tildelingskriterier i udbudsbetingelsernes pkt. 5, eller om HOFOR vil invitere tilbudsgivere til 2. forhandlingsrunde jf. nedenfor.

Tilbudsgivere kan således ikke være sikre på, at blive indbudt til 2. forhandlingsrunde.

Såfremt der indbydes til 2. forhandlingsrunde vil det ske efter følgende vilkår:

HOFOR vil på baggrund af første revideret tilbud, efter gennemført 1. forhandlingsrunde, gennemføre en evaluering i overensstemmelse med tildelingskriterierne i udbudsbetingelsernes pkt. 5. På denne baggrund vil HOFOR udvælge og invitere de 5 tilbudsgivere, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud til 2. forhandlingsrunde.

Efter ovenstående evaluering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil der efterfølgende evalueres særskilt på pris. I dette tilfælde vil de tilbudsgivere som har fået 0 point i pris, ikke blive inviteret til 2. forhandlingsrunde. Den særskilte prisevaluering vil ikke blive aktuel, såfremt de 5 tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, opnår prispoint over 0.

Der foretages således shortlistning efter det første revideret fremsendte tilbud, og tilbudsgivere kan ikke være sikre på, at blive indbudt til 2. forhandling.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078