23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-499450
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gribskov Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(23.10.2019)
Midtjysk Elhandel A/S
8920 Randers

Leveringsaftale om køb af elektricitet


Gribskov Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Borup
E-mail: emabo@gribskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115029550.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Leveringsaftale om køb af elektricitet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

Estimeret årligt forbrug på 6 100 000 kWh.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

Estimeret årligt forbrug på 6 100 000 kWh.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

 

Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til artikel 32, stk. 3, litra c) i direktiv 2014/24/EF:

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders køb af elektricitet, at køb på en varebørs er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 31, stk. 2, litra c) i direktiv 2004/18/EF. Artikel 31, stk. 2 er videreført i direktiv 2014/24/EF i artikel 32, stk. 3, og er implementeret i dansk ret i § 81 i udbudsloven. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og udtalelsen af 14.6.2011 er derfor fortsat relevant. For at omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, er det en betingelse at myndigheden skal blive ejer af den pågældende vare, jf. udtalelsen. Gribskov Kommunes aftale med Midtjysk Elhandel A/S er at sammenligne med et kommissionsforhold, hvor Gribskov Kommune ejer den elektricitet, som Midtjysk Elhandel A/S køber på vegne af Gribskov Kommune. Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3 fastslår, at ordregiveren kan anvende proceduren ved indkøb af varer, der noteres og købes på en varebørs. Dette krav er opfyldt, da elektriciteten i henhold til aftalen med Midtjysk Elhandel A/S skal købes på Nord Pool eller anden tilsvarende elbørs. Aftalen kan derfor indgås uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

Gribskov Kommune har i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå leveringsaftalen med Midtjysk Elhandel A/S efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-)bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Midtjysk Elhandel A/S
CVR-nummer: 24212610
By: Randers
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8920
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 36 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2019

Send til en kollega

0.064