23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 230-564392
Offentliggjort
28.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/118027481.aspx

Udbyder

Tønder Forsyning A/S

Tømning af septiktanke i Tønder Kommune (2019)


Tønder Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Forsyning A/S
CVR-nummer: 32065813
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Rønfeldt
E-mail: jrf@tonfor.dk
Telefon: +45 88437542

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/118027481.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/118027481.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/118027481.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Spildevandsforsynng
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning af septiktanke i Tønder Kommune (2019)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tønder Spildevand A/S udbyder hermed tømning af septiktanke (herefter hustanke) i offentligt EU-udbud.

Udbudet omfatter tømning af hustanke og bortskaffelse af slammet herfra, herunder registrering af forskellige oplysninger i forbindelse med tømning. Opgaven er beskrevet nærmere i udbudsmaterialets ydelsesbeskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen udføres for Tønder Spildevand A/S og omfatter:

— Tømning af hustanke for husspildevand i Tønder Kommune,

— Afvanding, bortkørsel og slutdisponering af slam.

Tømningsordning omfatter alle ejendomme i Tønder Kommune, hvor der i forbindelse med afløbssystemet er eller skal forefindes en hustank. Alle hustanke tømmes en gang årligt, dog kan den enkelt husejer tilmelde sig flere tømninger om året.

Tømningen omfatter pt. i alt ca. 4 480 tanke.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i et vilkårligt antal måneder op til 2 år frem til 31.12.2024.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen kriterier fastsat.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for det seneste, afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgraden skal som minimum have været 10% i det seneste, afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ingen kriterier fastsat

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen kriterier fastsat

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/03/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Håndværkervej 4, 6261 Bredebro (via Mercell)

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019

Send til en kollega

0.051