23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570564
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Indlevering af tilbud

Til
03.01.2020

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Afd. 308, Gaulumparken, BoligNæstved

Vindere

Valgt totalentreprenør

(28.05.2020)
Hoffmann A/S
Fabriksparken 66
2600 Glostrup

Renovering, nedrivning og genopførelse af afd. 308, Gaulumparken i totalentreprise


Afd. 308, Gaulumparken, BoligNæstved

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Afd. 308, Gaulumparken, BoligNæstved
Postadresse: Kindhestegade 12,1
By: Næstved
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Kjærbæk
E-mail: kk@bolignaestved.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bolignaestved.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afd. 308, Gaulumparken, renovering, nedrivning og genopførelse i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Afd. 308, Gaulumparken består af 141 familieboliger fordelt med 81 rækkehuse i Kattekæret/Hovedledet opført i år 1980-81 og 60 rækkehuse i Østerled opført i år 1996. Kattekæret/Hovedledets 81 eksisterende boliger samt fælleshus, som er den ældste del af bebyggelsen, nedrives og genopføres. Der sker således en forudgående nedrivning af bygninger i forbindelse med genopførelse nye boliger. Østerleds 60 rækkehuse, som er den nyere del af bebyggelsen, skal have foretaget en mindre renovering bestående af tagudskiftning, omfugning af gavle og nye udhuse samt en opholdsplads mv. Til opgaven hører projektering, koordinering og udførelse. Byggeriet er underlagt lovgivning for opførelse af almene familieboliger. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 116 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71530000
71540000
71541000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Hovledet 2-64, Kattekæret 1-50, Østerled 9-127, 4684 Holmegaard

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt for projektering, koordinering og udførelse af renovering, nedrivning og genopførelse af 141 almene familieboliger for afd. 308 Gaulumparken, BoligNæstved,.

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med § § 61-66 i udbudsloven.

Kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling, jf. pkt. IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen.

Se også pkt. II.1.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i løsninger og materialer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 116 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
//txtmark end-->

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 4 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerenes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

For referencer for totalentreprenør og dennes evt. underrådgivere:

— Gennemførelse af alment byggeprojekt, omfattende nedrivning og renovering, samt nyopførsel af boliger af sammenligneligt karakter, med hensyn til økonomisk værdi og kompleksitet,

— Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og udførelse (byggeledelse og fagtilsyn) af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet,

— Håndtering af rådgivning (arkitekt/ingeniør) og koordinerende rolle i forbindelse med boligbyggeri af tilsvarende karakter og økonomisk værdi,

— Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering, byggestyring og fagtilsyn af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet.

Generelt for vurderingen af ovenstående, vægtes referencer som er gennemført som totalentreprise og som er sammenlignelige med den udbudte opgave, højere end andre referencer. Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

(a) Samlet omsætning,

(b) Egenkapital,

(c) Soliditetsgrad i procent.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV B.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning som ansøgers samlede omsætning. Kravet til egenkapital og soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

(a) Samlet omsætning min. 100 000 000 DKK pr år,

(c) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

(b) Soliditetsgrad i procent min. 15% pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignende opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

- Entreprisesum og rådgiverhonorar,

- Udførelsesperiode, herunder afleveringstidspunkt.,

- Ansøgers rolle og ydelse,

- Bygherre og kontaktperson hos bygherre,

- Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise),

- Beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives: bygningstype og anvendelse (f.eks. familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, etc.), etageareal og beskrivelse af omfang, nedrivning (herunder miljøsanering), tagrenovering (omfang bør specificeres) samt beboerhåndtering evt. yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne) i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre og billedmateriale.

Ansøger skal vedlægge referencer som bilag til ESPD i PDF-format og samlet i et dokument, til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 6 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. De 6 referencer bør afspejle totalentreprenør og dennes teams formåen, både i fagligt og sammenligneligt omfang.

Såfremt der samlet angives mere end 6 referencer for totalentreprenør og rådgivere, vil alene de 6 første referencer blive taget i betragtning.

En reference må max. fylde 2 A4-sider. Såfremt en reference overskrider sideantallet vil alene de 2 første sider bliver tillagt vægt.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfrist om prækvalifikation. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten er betinget af kommunal godkendelse, herunder skema B tilsagn.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2020
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

RIB/Byggeweb benyttes som digital udbudsportal. Udbuddet har følgende unikke nummer: TN748332A

Udbuddet vil være tilgængelig på denne side: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.127