23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570760
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vindere

Valgt udbudsfuldmægtig

(03.12.2019)
H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27, Tornbjerg
5220 Odense SØ

(20.12.2019)
H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27, Tornbjerg
5220 Odense SØ

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 46 nøglefærdige familieboliger


Fyns Almennyttige Boligselskab

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Dolmer Hansen, Focus Advokater P/S
E-mail: kdh@focus-advokater.dk
Telefon: +45 63142036

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/118915006.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.focus-advokater.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 46 nøglefærdige familieboliger

 

Sagsnr.: 20066-0353
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisekontrakten omfatter opførelse af 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger, med tilhørende fælles havearealer og parkering. Familieboligbyggeriet opføres på en nyudstykket ejendom beliggende Gartnerbyen 27, 5200 Odense V. Bebyggelsen har et samlet etageareal på ca 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 49 033 470.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

H. Skjøde Knudsen A/S skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne, der er forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri, agere Fyns Almennyttige Boligselskabs udbudsfuldmægtig og derved sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i overensstemmelse med udbudslovens regler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

I forbindelse med Gartnerbyen P/S erhvervelse af GASA grund på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V, er der i samarbejde med Odense Kommune lagt en strategi for udstykning og omdannelse af grunden til en ny bydel ved navnet Gartnerbyen.

Odense Kommunes ønske er, at Gartnerbyen udvikles til en blandet bydel, bestående af almene boliger, private udlejningsboliger, rækkehuse og ejerboliger samt et lokalcenter og institutioner. Odense Kommune har således den 26.11.2019 givet tilsagn om at tildele Fyns Almennyttige Boligselskab kvote til opførelse af 46 almene familieboliger i området. Der er skabt plangrundlag for realisering af bydelen, Gartnerbyen. Odense Kommune og Fyns Almennyttige Boligselskab har vurderet, at der ikke er andre praktisable og attraktive alternativer (grunde) for Fyns Almennyttige Boligselskab, end grunden med placering Gartnerbyen 27, 5200 Odense V (matr. nr. 1akc, Vestermarken Odense Jorder), der i samme grad kan opfylde Fyns Almennyttige Boligselskabs behov og tillige understøtte visionerne for Gartnerbyen. Vurderingen understøttes endvidere af, at Fyns Almennyttige Boligselskab allerede har opført en bebyggelse, der vil få en naturlig og ønsket sammenkædning med den nu påtænkte bebyggelse. Den ønskede grund/bebyggelse er således bestående af byggeri på både den nordlige og sydlige side af den allerede opførte bebyggelse, hvorved Fyns Almennyttige Boligselskab herved erhverver en karre, der omkranser et fælles gårdmiljø. Fyns Almennyttige Boligselskab har således en særlig interesse i erhvervelse af og gennemførelse af byggeriet på netop Gartnerbyen 27, 5200 Odense V.

Med henblik på at udnytte de kvoter, som Fyns Almennyttige Boligselskab har fået tilsagn om, er Fyns Almennyttige Boligselskab nødsaget til at erhverve den omtalte byggeret af Gartnerbyen P/S. Fyns Almennyttige Boligselskab har på denne baggrund taget kontakt til Gartnerbyen P/S med et ønske om at erhverve og opføre en afdeling på 4 117 kvadratmeter i Gartnerbyen. Byggeretterne skal udnyttes til opførelse af 46 almene familieboliger i henhold til Odense Kommunes tildeling af kvote.

Til sikring af, at ejerlejlighedsstrukturen for ejendommen Gartnerbyen 27, 5200 Odense V, gennemføres som forudsat, er det fra Gartnerbyen P/S side, en forudsætning for indgåelse af overdragelsesaftalen, at H. Skjøde Knudsen A/S - med respekt for reglerne i udbudsloven, herunder ved foretagelse af udbud i det fornødne omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder - overdrages at gennemføre opførelsen (udførende totalentreprenør).

Fyns Almennyttige Boligselskab har vurderet, at indgåelse af overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at H. Skjøde Knudsen A/S udbyder minimum 80 procent af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser, samt at overdragelse af udbudspligten til H. Skjøde Knudsen A/S er i overensstemmelse med udbudsloven. H. Skjøde Knudsen A/S skal derfor i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af projektet, agere udbudsfuldmægtig, og er forpligtet til at sikre opfyldelse af Fyns Almennyttige Boligselskabs udbudspligt ved udbud af bygge- og anlægsarbejder.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27, Tornbjerg
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5220
Land: Danmark
E-mail: info@skjode.dk
Telefon: +45 64471719

Internetadresse: http://skjode.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 49 033 470.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

H. Skjøde Knudsen A/S agerer Fyns Almennyttige Boligselskabs udbudsfuldmægtige og i den forbindelse udbydes bygge-, og anlægsarbejderne efter bestemmelserne i udbudsloven. Minimum 80% af bygge-, og anlægsarbejderne vil derfor blive udbudt i underentreprise efter udbudsdirektivets bestemmelser.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klage findes i LBK nr. 593 af 2.6.2016 se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181609

Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i den periode på 10 kalenderdage (regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er blevet offentliggjort), som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger.

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3.

Se https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ vedrørende klage til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.078