23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 235-575173
Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255912&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(24.12.2019)

VI.3
I stedet for:
Kontrakten indeholder en ændringsklausul, der anfører, at Naturstyrelsen kan forhøje rammeaftalens samlede mængde med 30% med et varsel på 3 måneder, hvis Naturstyrelsen konstaterer, at der er trukket mere end 80% af rammeaftalens samlede mængde angivet i tildelingsbekendtgørelsen, og såfremt forhøjelsen kan ske inden for rammeaftalens løbetid.
Læses:
Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul, der anfører, at Naturstyrelsen kan forhøje rammeaftalens samlede værdi med 30 % med et varsel på 3 måneder, hvis Naturstyrelsen konstaterer, at der er trukket mere end 80% af rammeaftalens samlede værdi angivet i tildelingsbekendtgørelsen, og såfremt forhøjelsen kan ske inden for rammeaftalens løbetid.
Denne værdi er ikke indregnet i punkt ll.2.6.

Annullering
(17.01.2020)

Naturstyrelsen har besluttet at annullere det igangværende udbud, da det indkommende tilbud ikke var konditionsmæssigt, og der ikke er opnået tilstrækkelig konkurrence.
Naturstyrelsen har erfaret, at tilbuddet indeholder referencer, der ikke lever op til de fastsatte krav jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.
Desuden er det Naturstyrelsens vurdering, at tilbuddet indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, som medfører, at tilbuddet skal afvises som ikke-konditionsmæssigt.
Tilbuddet er derfor ikke-konditionsmæssigt og har ikke kunnet antages, såfremt udbuddet ikke var annulleret.

Indkøb af granitsten til kystbestyttelse


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Voldby Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255912&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255912&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af granitsten til kystbestyttelse

 

Sagsnr.: NST-0463-00019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44912100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af granitsten til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Stenene skal leveres til lager på havne i Thyborøn, Hvide Sande og Hanstholm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af granitsten til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Stenene skal leveres til lager på havne i Thyborøn, Hvide Sande og Hanstholm.

Ved en rammeaftale forstås i nærværende udbud en aftale indgået mellem ordregiver og én tilbudsgiver med det formål at fastsætte de rettigheder og forpligtelser, der skal gælde for parterne i forbindelse med indgåelse af eventuelle konkrete leveranceaftaler under rammeaftalen på baggrund af de bestillinger, ordregiver måtte afgive.

Det er ordregivers hensigt at gøre leverandøren til hovedleverandør af de omfattede varer, men ordregiver er ikke forpligtet til at aftage noget mindstemål af varer, ligesom ordregiver er berettiget til at erhverve tilsvarende varer fra andre leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller ingen krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit C:

1) Virksomhedens referencer:

En liste med de 3-5 betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er:

- minimum 3 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen),

- referencer som hver især omfatter levering af mindst 4 000 tons granitsten i størrelser over ét ton pr. sten. Mindst 80% af stenene i en leverance skal veje over ét ton.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om mindst 3 relevante referencer fra leverancer af lignende varer inden for de seneste 3 år.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for leverandøren og eventuelle underleverandører.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2024

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske skriftligt via det elektroniske udbudssystem. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: dksupport@eu-supply.com eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver desuden vedlægge en udfyldt og underskrevet støtteerklæring (Bilag D). Det skal angives i tilbudsbrevet, hvilke roller og opgaver, de udførende deltagere fra andre enheder vil få ved rammeaftalens udførelse.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i rammeaftalens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det historiske forbrug.

Kontrakten indeholder en ændringsklausul, der anfører, at Naturstyrelsen kan forhøje rammeaftalens samlede mængde med 30% med et varsel på 3 måneder, hvis Naturstyrelsen konstaterer, at der er trukket mere end 80% af rammeaftalens samlede mængde angivet i tildelingsbekendtgørelsen, og såfremt forhøjelsen kan ske inden for rammeaftalens løbetid.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.094