23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 236-579741
Offentliggjort
06.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Herning Kommune

Udbud, dagrenovation i Herning Kommune


Herning Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189919
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Hermansen
E-mail: niels.hermansen@herning.dk
Telefon: +45 96282346

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109858202.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud, dagrenovation i Herning Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører dagrenovation i Herning Kommune og indebærer tømning af husholdningsaffald og nedgravede containere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 216 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herning Kommune udbyder dagrenovationsopgaven, som indebærer tømning af husholdningsaffald og nedgravede containere.

Herning Kommune vil som et delelement i den samlede ordning for hele kommunen have tilbud på henholdsvis el- og biogaskørsel i Herning midtby, Snejbjerg, Lind og Tjørring. Der skal som minimum indsættes 4 tre-akslede biler baseret på enten el eller biogas til tømning i disse områder, som tilsammen omfatter cirka 10 000 husstande. Der gøres opmærksom på, at Herning Kommune ikke stiller tankanlæg eller ladestation til rådighed for renovatøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 128-313481
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud, dagrenovation i Herning Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Meldgaard Miljø A/S
Postadresse: Askelund 10
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 6200
Land: Danmark
E-mail: ffs@meldgaard.com
Telefon: +45 20337321
Fax: +45 74337265
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 225 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 216 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse:

Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren. Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure. Deltagelse i en kriminel organisation. Bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Børnearbejde og andre former for menneskehandel. Betaling af skatter og afgifter. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger. Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet. Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet. Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område. Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs. En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret. Aktiver, der administreres af en kurator. Erhvervsvirksomheden er indstillet. Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure. Ophævelse eller en lignende sanktion. Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Non empty span 2-->VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019

Send til en kollega

0.078