23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-012456
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/121293874.aspx

Udbyder

Tønder Service A/S

Rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk


Tønder Service A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Service A/S
CVR-nummer: 32065805
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Oltmann
E-mail: flo@tonfor.dk
Telefon: +45 88437548

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121293874.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121293874.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121293874.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Kloaksanering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omhandler rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk.

Projektet opdeles som udgangspunkt i 5 delområder:

— Ullerupvej, Gl. Ullerupvej mfl. fælles-kloakeret område. Afløbet fra området forgår ved 2 passager under jernbanen,

— Ribevej, Skyttegårdsvej mfl. gennem området kommer afløbsledningen fra Danish Crown slagteriet,

— Sønderbyen. Hele området er fælles-kloakeret. Tøndervej (Ribevej) som går gennem Skærbæk er en del af dette område, vejen er en Statsvej,

— Åbenråvej øst for banen. Fælles-kloakeret område, med delvis vejvand på Danish Crown har regnvand på, til trods for at grunden er separat kloakeret,

— Industriområdet er separatkloakeret, men regnvandsbassinet udnyttes ikke optimalt. Der er lavet en drosling af afløbet for at få bassinet i brug, men det virker ikke tilfredsstillende regnvandet ledes alt for .uhindret ned gennem byen, og ender ved Feriebyen i tilløb 1A til Skiflebæk.

Tryk her https://permalink.mercell.com/121293874.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Skærbæk

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal tages højde for, at regnvandsledningerne krydser jernbanen 2 steder, den ene ved Ullerupvej, som ligger inde i byen og den anden på Energivej, som ligger i den sydøstlige udkant af byen. I det tilfælde at der ved projekteringen opstår et behov for enten at forøge dimensionen på eksisterende ledninger eller lave et nyt tracé under jernbanen, så er det nærværende totalrådgiver, der står for al kontakt til Banedanmark og skal sikre sig at nødvendige tilladelser opnås.

Hovedvejen (Ribevej/Tøndervej) som går midt gennem Skærbæk er en statsvej. Nærværende totalrådgiver står for al kontakt til Vejdirektoratet og skal sikre sig at nødvendige tilladelser er opnået for at eventuelle arbejder i statsvejen kan udføres.

For at kunne få den fulde udbytte af LAR-mulighederne i delområde 1, så skal delområde 1 og 5 planlægges samlet, da det vurderes at det eksisterende regnvandsbassin (RB016), måske sammen med et nyt bassin, vil kunne påvirke begge områder positivt. Delområde 1 er det mest oplagte område i Skærbæk for nedsivning, her skal totalrådgiveren påregne, at der skal arbejdes med mulige LAR-løsninger.

Der er flere muligheder for at etablere nye regnvandsbassiner vest for banen, både på private og offentlige arealer. Bl.a. kan nævnes at kommunen har erhvervet et område i byens nordlige del, hvor der er mulighed for at etablere regnvandsbassin, og i den sydlige del, syd for Gesingvej er der flere private marker, hvor det vil være muligt at placere et regnvandsbassin.

Alle delområderne skal projekteres, så Forsyningen har en samlet helhedsplan for hele Skærbæk by.

Rådgiver skal i samarbejde med Tønder Forsyning ud fra helhedsplanen udpege de etaper, der er nødvendige for at afhjælpe de udfordringer der i dag er i Skærbæk. Der vil kun blive udført de etaper, der vurderes nødvendige i henhold til ovenstående.

Der er samlet set afsat 50 000 000 DKK over 5 år til at sikre Skærbæk mod fremtidige udfordringer.

Totalrådgiver skal projektere separering af 4 delområder og projektere udnyttelse af regnvandsbassin RB0016 (delområde 5). Totalrådgiver skal kalibrere Tønder Forsynings hydrauliske model (Mike Urban) for Skærbæk. Denne skal bruges ved dimensionering af bassiner og rørdimensioner m.m.

Herudover skal rådgiver forestå al myndighedsbehandling og -ansøgning samt varetage dialogen med myndigheder og evt. lodsejere der er nødvendig for at løse opgaven som helhed, dette skal ske i samarbejde med bygherre

Når nødvendige etaper er fastlagt og projekteret, skal totalrådgiver forestå alle de nødvendige arbejder i forbindelse med udbud, licitation, kontrahering, byggeledelse, fagtilsyn, økonomistyring, samt aflevering og efterfølgende opfølgning på anlægsarbejderne, der er i fællesskab med bygherren, er bestemt skal ske under delområde 1 og 5.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/04/2020
Slut: 01/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den vindende ansøger skal kunne dokumenterer svarene i ESPD-et.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil der blive lagt vægt på - i hvor høj grad soliditetsgrad og overskudsgrad viser, at der er tale om en virksomhed, som er stabil.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med projektering og gennemførsel af kloaksanering/kloakering. Ligeledes dokumentation for erfaring med gennemførsel af semisepareringsprojekter og LAR-løsninger. I hvor høj grad de personer, som er tiltænkt at være projektchef, projektleder, projekteringsleder, byggeleder og hydraulikker har kompetencer og kvalifikationer til at varetage den angiven rolle. I hvor høj grad ansøgeren har en tilstrækkelig medarbejderrobusthed på anlægsområdet inden for spildevand. Antallet af referencer vil ikke være afgørenden for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med det udbudte projekt.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/02/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2020

Send til en kollega

0.078