23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 008-013948
Offentliggjort
13.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Addresse
https://permalink.mercell.com/121257293.aspx

Udbyder

Willis Towers Watson

Service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg samt ABA-anlæg mv


Willis Towers Watson

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Willis Towers Watson
CVR-nummer: 13180695
Postadresse: Rundforbivej 303
By: Nærum
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Bo Karlsen
E-mail: jornbo.karlsen@willistowerswatson.com
Telefon: +45 88139766

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121257293.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.willis.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121257293.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121257293.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg samt ABA-anlæg mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50700000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en rammeaftale om service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg samt en rammeaftale om levering af service og vedligehold af ABA-anlæg for Hillerød Kommune. Rammeaftalen består således af 2 delkontrakter:

1) Service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg (alarm adgangskontrol og videoovervågning);

2) Service og vedligehold af ABA-anlæg og hertil relaterede ydelser (brandalarmeringsanlæg).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 1: Rammeaftale om levering af service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg

 

Delkontraktnr.: 1 Rammeaftale om levering af service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35121700
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delkontrakt angår etablering af en rammeaftale, der omfatter servicering og vedligeholdelse af Hillerød Kommunes automatisk indbrudsalarm systemer (AIA), elektronisk adgangskontrol systemer (ADK) samt video-overvågningssystemer (TVO). Heri indgår levering af årlig service samt service og vedligehold efter behov og hertil knyttede ydelser, herunder servicering og udskiftning af komponenter. Hillerød Kommunen kan desuden på rammeaftalen anskaffe nedtagning af eksisterende TVO-anlæg samt omlægning af enkelte TVO-anlæg fra decentrale løsninger til en centraliseret løsning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 2: Rammeaftale om levering af service og vedligehold af ABA-anlæg

 

Delkontraktnr.: 2 Rammeaftale om levering af service og vedligehold af ABA-anlæg
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35111400
50710000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delkontrakt angår etablering af en rammeaftale, der omfatter servicering og vedligeholdelse af Hillerød Kommunes automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) samt relaterede anlæg såsom automatisk branddørlukning (ABDL), automatisk brandventilationsanlæg (ABV), varslingsanlæg (AVA), nød- og panikbelysning. Rammeaftalen omfatter desuden indkøb af ydelser vedr. udarbejdelse af lovpligtige El-sikkerhedsattester i forbindelse med eftersyn samt øvrige tilknyttede ydelser såsom fejlretning, komponentudskiftning og konvertering af anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af føl-gende oplysninger:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte, herunder en serviceattest, udstedt mindre end 6 måneder forud for tilbudsfristen.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel ka-pacitet:

Vedr. omsætning: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Mindstekravet i relation til den årlige omsætning gælder pr. delaftale. Dvs. hvis samme virksomhed afgiver tilbud på begge delkontrakter (delkontrakt 1 og delkontrakt 2), er mindstekravet en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over referencer med de betydeligste sammenlignelige ydelser/leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Tilbudsgiverne kan maksimalt afgive 5 referencer pr. delaftale;

2) En liste over antal tekniske medarbejdere, som beskæftiger sig med udførelsen af de ydelser, som den enkelte delaftale omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), herunder angivelse af det antal år den pågældende medarbejder har været beskæftiget med tilsvarende opgaver;

3) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på delaftale 1 (Rammeaftale om levering af service og vedligehold af AIA, ADK og TVO-anlæg), skal være forsikring- og pensions-godkendt AIA-installatør;

4) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på delaftale 2 (Rammeaftale om levering af service og vedligehold af ABA-anlæg), forudsættes at være autoriseret elinstallatør samt DBI-godkendt ABA-installatør.

Ad 1) Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, be-des tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Tilbudsgiver opfordres til i ESPD'en tydeligt at angive hvilken delkontrakt, den enkelte angivne reference relaterer sig til, og dermed hvilken delkontrakt, referencen skal indgå i vurderingen af. Samme reference kan godt anvendes som reference i forhold til flere delkontrakter.

Der kan maksimalt angives 5 referencer pr. delkontrakt, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslut-ning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer for den enkelte delkontrakt, vil alene de første 5 referencer blive taget i betragtning.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige er-faringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som den en delaftale omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver ba-serer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke i relation til dennes anførte referencer blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i refe-rencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for refe-rencen angivne tidspunkter.

Ad 2) Listen over tekniske medarbejdere kan være anonymiseret. Det er således ikke et krav at tilbudsgiver anfører navn eller anden personlig identifikation på de oplistede medarbejdere.

Tilbudsgiver vil ikke i relation til angivelsen af tekniske medarbejdere samt antal år for beskæftigelse med tilsvarende opgaver blive afkrævet yderligere dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum dokumenterer 3 sammenlignelige referencer, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen for den relevante delaftale.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved tilbudsfristen har 5 medarbejdere, som har hovedbeskæftigelse (beregnet som 5 årsværk, svarende til 5 personers fuldtidsarbejde i et år) med udførelsen af de ydelser, som er omfattet af den konkrete delaftale.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virk-somheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Næste udbud forventes offentliggjort i januar 2024.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 23.1.2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem Mercell. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail offentlig@mercell.com eller telefon, (+45) 63 13 37 05.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekni-ske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene an-ført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig doku-mentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Ba-gatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den for-ventede samlede maksimale kontraktsum for alle delkontrakter. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for den enkelte delkontrakt.

De skønnede spænd udgør følgende:

Forventet samlet kontraktsum for alle delkontrakter - 8 000 000 - 10 000 000 DKK:

- Delkontrakt 1 - 4 000 000 - 5 000 000 DKK,

- Delkontrakt 2 - 4 000 000 - 5 000 000.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om de enkelte rammeaftalers (delkontrakters) endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garante

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

3) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2020

Send til en kollega

0.078