23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-016837
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.02.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage

Udbyder

Lægeforeningens Boliger SMBA

Vindere

Valgt firma

(17.04.2020)
Rengøringsservice Danmark A/S
Produktionsvej 8-10
2600 Glostrup

Ejendomsadministration og ad hoc serviceopgaver


Lægeforeningens Boliger SMBA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger SMBA
CVR-nummer: 15111615
Postadresse: Stationsparken 24, 2. th.
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Corfitzen
E-mail: corfitzenjens@gmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger afd. 1
CVR-nummer: 28606915
Postadresse: Nyborggade 1-11
By: København Ø
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Corfitzen
E-mail: corfitzenjens@gmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger afd. 2
CVR-nummer: 28606958
Postadresse: Sionsgade 4-26
By: København Ø
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Corfitzen
E-mail: corfitzenjens@gmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1dc25440-aed3-446c-b90a-551792d6ccd7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ejendomsadministration og ad hoc serviceopgaver

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lægeforeningens Boligers udbudte kontraktgenstand omfatter administration af ejendomskontor samt ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af henholdsvis inde- og udearealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79993000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter administration af Lægeforeningens Boligers ejendomskontor, hvor der i den forbindelse skal varetages tilsyn med og ledelse af arbejdet på området. Lægeforeningen ønsker en ledende medarbejder, der både besidder en teknisk og administrativ viden, nærmere administrativ erfaring og en håndværksmæssig baggrund. Her vil kendskab til lov om leje af almene boliger og driftsbekendtgørelsen være en fordel.

Kontrakten omfatter endvidere udførelse af diverse ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af hhv. inde- og udearealer på området bestående af ugentlige og mere periodiske serviceopgaver.

Lægeforeningens Boliger henviser til bilag 1, kravsspecifikation, for yderligere information om ovenstående opgavers omfang og art.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan vælge at forlænge kontrakten i 2 gange á 1 år. Ordregiver skal senest 3 måneder før udløb af kontrakten skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt ordregiver ønsker at forlænge kontrakten.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til løfte opgaven af den udbudte art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. I vurderingen af om en ydelse er sammenligenelig vil det blive tillagt positiv vægt, såfremt ansøgers administrations- og serviceydelser i de beskrevne referencer er leveret til den almene boligsektor.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har valgt ikke at opdele anskaffelsen i delaftaler, da der er et behov for at have den samme leverandør til håndtering af de forskellige opgaver. Baseret på tidligere erfaring er der en betydelig risiko for kommunikationsproblemer og manglende styring af opgaverne, såfremt der anvendes 2 eller flere forskellige leverandører af opgaverne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal udfylde ESPD'ets del IV.B med samlet årsomsætning samt egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, at ansøgeren har en:

— Årsomsætning på minimum 8 000 000 DKK ekskl. moms, og

— Positiv egenkapital

i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal i ESPD, del IV, litra C, opliste mindst én, jf. mindstekravet nedenfor, og maksimalt 5 relevante referencer fra kontrakter af tilsvarende eller sammenlignelig art med angivelse af følgende for hver reference:

— Opgavens art,

— Kundens navn,

— Årlig kontraktsum,

— Aftaleperiode.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgiver har mindst én reference af sammenligneligt omfang omfattende administration af boligkontor samt udførelse af ind- og udvendige serviceopgaver. Mindstekravet kan opfyldes ved enten én samlet reference eller ved 2 selvstændige referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics, jf. pkt. I.3.

Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende),

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet.

I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter,

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5,

— I del IV.B: udfyldes med samlet årsomsætning samt egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen,

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.078