23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-018148
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Guldborgsund Varme A/S

Rammeaftale: fjernvarmerør, komponenter mv


Guldborgsund Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Varme A/S
CVR-nummer: 32 55 99 56
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale: fjernvarmerør, komponenter mv.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Guldborgsund Varme A/S ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, samt diverse komponenter.

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

I rammeaftalens løbetid vil ordregivers aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

- Reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet,

- Planlagt ledningsrenovering,

- Udbygning af ledningsnettet.

Rammeaftalen skal understøtte ordregivers udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at ordregiver kan varetage sin forsyningsaktivitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter indkøb af præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, afgreninger, muffer, svejsekapper, skummaterialer, samlinger, ventiler og præisolerede rør og fittings til fjernvarmestik.

Desuden omfatter rammeaftalen alle twinrørskomponenter, både faste og fleksible. Alle dimensioner op til DN500 for enkeltrør og op til DN200 for twin-/dobbeltrør forventes at blive indkøbt under rammeaftalen. Ordregiver kan endvidere indkøbe special komponenter mv. under rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.

Endelig kan ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer og alarmtråde under rammeaftalen.

Ordregiver estimerer, at værdien af indkøbene i rammeaftalens samlede varighed vil udgøre ca. 12 800 000 DKK. Ordregivers estimat er baseret på det historiske forbrug for de seneste 2 år, med tillæg de konkrete projekter/ydelser, som ordregiver på nuværende tidspunkt har planlagt i rammeaftalens løbetid.

Bemærk: Ovenstående estimat er baseret på det historiske forbrug og forpligter ikke ordregiver. Ordregiver har ret men ikke pligt, til at indkøbe de af rammeaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde ydelser under rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har vurderet, at rammeaftalen ikke egner sig til en opdeling i delkontrakter, idet der kan opnås væsentlige stordriftsfordele ved at holde ydelsen hos én leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 242-595781
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres. Ordregiver er i forbindelse med de indkomne spørgsmål blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre udbudsmaterialet i et større omfang, end der er mulighed for at håndtere under en aktiv udbudsproces. Ordregiver vil hurtigst muligt facilitere en ny udbudsproces.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.078