23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 012-024680
Offentliggjort
17.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Udbud af innovationsbrug – Praksisnær implementering af IPM


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eja Lund
E-mail: ejlun@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af innovationsbrug – Praksisnær implementering af IPM

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten har til formål at etablere et eller flere innovationsbrug, dokumentere og formidle effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM-tiltag), samt at validere og dokumentere IPM-strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til effekt og økonomi.

Formålet med at etablere innovationsbrug er at afprøve og udvikle en planteproduktionen der er mindre afhængig af anvendelsen af pesticider, minimere pesticidforbruget og øge effekten af de pesticider, der anvendes ved i højere grad at basere de beslutninger, der tages ifm planteproduktionen, på basis af de 8 IPM-principper, der er defineret i pesticidstrategi 2017-2021.

Det er målet, at der indarbejdes IPM-tiltag på et innovationsbrug mhp efterfølgende videreformidling af resultaterne for at understøtte en langsigtet indsats med rådgivning på bedriftsniveau, der kan være med til at nedsætte risiko for resistensudvikling og mindske pesticidbelastning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten har til formål, at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug, dokumenterer og formidler effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM-tiltag). Hensigten skal være at validere og dokumentere IPM-strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til effekt og økonomi.

Formålet med at etablere innovationsbrug er at afprøve og udvikle en planteproduktionen der er mindre afhængig af anvendelsen af pesticider, minimere pesticidforbruget og øge effekten af de pesticider, der anvendes ved i højere grad at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktionen, på basis af de 8 IPM-principper, der er defineret i pesticidstrategi 2017-2021.

Kontrakten har som mål, at der indarbejdes IPM-tiltag på et innovationsbrug i størst mulig omfang og efterfølgende videreformidle de resultaterne. Dette skal understøtte en langsigtet indsats med rådgivning på bedriftsniveau, der dels kan skabe de nødvendige forandringer til at nedsætte risiko for resistensudvikling og dels mindske pesticidbelastningen. Kontrakten har til formål at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug,

Formålet med at etablere et innovationsbrug er at vise, hvordan planteproduktionen kan gøre sig mere uafhængig af brugen af pesticider ved at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktion på basis af de 8 IPM-principper. De effekter er dokumenteres formidles til andre landbrugere, til konsulenter m.fl. med henblik på at øge implementering af IPM i DK.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring og kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 15
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Opgaverne projektledelse, etablering af innovationsbrug, formidling og dataindsamling hænger sammen. Det kræver en tæt kommunikation mellem innovationsbruget, projektledelsen og formidlingen, derfor er det nødvendigt, at det er samme kontraktholder. Det samme gælder for at få et godt samspil mellem dataindsamlingen og dokumentationen og det foregår på innovationsbrugene. Derfor er kontrakten ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 189-459839
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES
CVR-nummer: 25529529
Postadresse: Agro Food Park 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte

obligatoriske udelukkelsesgrunde samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under

Insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2020

Send til en kollega

0.062