23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 028-064674
Offentliggjort
10.02.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/123288037.aspx

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

Delaftale 1 - Område A

(29.06.2020)
Jk Kloakservice A/S
Vandværksvej 14
4440 Mørkøv

Delaftale 1 - Område A

(29.06.2020)
NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Delaftale 3 - Område C

(29.06.2020)
Jk Kloakservice A/S
Vandværksvej 14
4440 Mørkøv

Delaftale 2 - Område B

(29.06.2020)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Delaftale 3 - Område C

(29.06.2020)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Delaftale 2 - Område B

(29.06.2020)
Jk Kloakservice A/S
Vandværksvej 14
4440 Mørkøv

Delaftale 1 - Område A

(29.06.2020)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Delaftale 3 - Område C

(29.06.2020)
NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Delaftale 2 - Område B

(29.06.2020)
NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Udbud af tv- og spuleopgaver


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123288037.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/123288037.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/123288037.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tv- og spuleopgaver

 

Sagsnr.: S19-1876
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele Novafos område.

Der udbydes 3 delaftaler, der dækker hvert sit geografiske område. For hver delaftale ønsker Novafos at indgå aftale med 3 leverandører. Opgaverne indenfor den enkelte delaftale tildeles efter en kaskademodel, hvor den primære leverandør først tildeles opgaven, hvorefter den kan tilbydes til nr. 2 og derefter nr. 3, såfremt den primære leverandør ikke kan løse opgaven.

Tryk her https://permalink.mercell.com/123288037.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Område A

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232440
76472000
76600000
90470000
90491000
90912000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Furesø kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Område B

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000
45231300
45232440
76472000
76600000
90470000
90491000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Gentofte og Gladsaxe kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - Område C

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000
45231300
45232440
76472000
76600000
90470000
90912000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse for udbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Angivelse af ansøgers egenkapital fra årsregnskaberne for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Ansøger skal have haft en positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal afgive oplysning herom i Mercell, ESPDs afsnit: Udvælgelse.

Ovenstående mindstekrav dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskaber for de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Ansøger skal fremsende maskinliste hvoraf det fremgår hvilke maskiner tilbudsgiver råder over;

2) Referenceliste over ansøgers 5 mest relevante referencer indenfor TV- og spuleopgaver. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle;

3) Beskrivelse af de foranstaltninger ansøger har truffet til sikring af kvalitet (KS-system og arbejdsmiljø) samt ansøgers tiltag indenfor miljøsikring.

Mindstekrav: Ansøger skal have etableret et KS-system, som lever op til standardsystemer, men ikke nødvendigvis et certificeret system.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i Mercell, ESPDs afsnit: Udvælgelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Mindstekrav: Ansøger skal som minimum råde over følgende maskiner:

— Kombivogn, 2-akslet, minimum 1 stk,

— Kombivogn, 3-4 aksel, minimum 2 stk,

— Genbrugsvogn. Minimum 2 stk,

— Industrispuler (min. 1 000 bar),

— Satelitspuler,

— Vogn med TV-inspektionsudstyr, minimum 3. stk,

— Sonde,

— Fræser og cutter,

— Rodskæring,

— Afspærringsballoner i dimensioner op til ø 1 250 mm,

— Udstyr til overpumpning op til 80 liter pr. sekund.

Maskinlisten udgør dokumentation og skal kunne dokumenteres yderligere ved stikprøve-kontrol.

2) Mindstekrav: Ansøger skal gennem de 5 referencer dokumentere at have erfaring med at udføre alle de opgavetyper, der er indeholdt i arbejdsbeskrivelsen.

Referencerne udgør dokumentation for mindstekravet, og kan dokumenteres yderligere ved stikprøvekontrol;

3) Som dokumentation for tilbudsgivers kvalitetssikringssystem skal fremsendes er certifikat, en kvalitetshåndbog eller en beskrivelse af systemet. Dokumentation for kvalitetssikringssystemet skal fremsendes med tilbuddet og kan uploades separat.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Der forventes en ny annoncering, forud for udløb af de udbudte aftaler, i 2024.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2020

Send til en kollega

0.11