23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 030-069524
Offentliggjort
12.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/616

Indlevering af tilbud

Til
13.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/616

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

Rammeaftale vedr. indkøb af dæksler & karme


Silkeborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/616
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/616
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedr. indkøb af dæksler & karme

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44423700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftale om indkøb af dæksler & karme. Rammeaftalen forventes at træde i kræft den 1.5.2020 og løber indtil 30.4.2024. Den maksimale varighed af rammeaftalen er således 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44423740
44423750
44423760
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg Kommune - svarende til Silkeborg Forsynings forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale om indkøb af dæksler & karme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Montage og betjeningsvejledning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Produktdesign / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vareprøve:

Tilbudsgiver skal til brug for evalueringen af underkriteriet ”Montage og betjeningsvenlighed” og ”Produktdesign” levere vareprøver i form af et styk karm og dæksel af hver type ø 600 samt dækseljern og andet standardiseret værktøj for nødvendig drift af dæksler og karm. Der skal for vareprøverne ligeledes leveres en montagevejledning. Vareprøver af dæksler med logo skal ikke leveres. Vareprøverne kan aflæsses torsdag den 12.3.2020 i tidsrummet fra kl. 07:30-15:00 på det anviste areal på adressen:

Odinsvej 38

8600 Silkeborg

Trine Schultz vil være kontaktperson på vandværket.

Vareprøverne kan efter ordregivers evaluering afhentes igen på samme adresse. Ordregiver giver nærmere besked herom via TrueTender.

Tilbudsgiver udgifter i forbindelse med vareprøverne, herunder i forbindelse med transport og af- og pålæsning heraf, er ordregiver uvedkommende.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- en årsomsætning på 10 000 000 DKK over de seneste 3 år, hvor der foreligger årsregnskab,

- en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK over de seneste 3 år, hvor der foreligger årsregnskab,

- en soliditetsgrad på minimum 45% i det senest tilgængelige årsregnskab.

For de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPDét give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad,

- Tilbudsgivers egenkapital,

- Tilbudsgivers omsætning.

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal Silkeborg Spildevand kræve, at den tilbudsgiver, til hvem Silkeborg Spildevand har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger endelig dokumentation i henhold til udbudslovens §152 for de i ESPDén afgivne oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver udgøres af et konsortium er det konsortiet som helhed der vurderes. Tilsvarende vurderes for underleverandører.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende tilbudsgivers 3 seneste revisorgodkendte årsregnskaber eller en tilsvarende revisor-erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation. Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge ovennævnte oplysninger vedrørende sin finansielle og økonomiske kapacitet (f.eks. fordi tilbudsgiver er etableret inden for de seneste tre (3) år), skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav.

Tilbudsgiver skal beskrive en eller flere referencer indenfor tilsvarende levering af dæksler med tilhørende karme indenfor de sidste 3 år, med angivelse af ordregiver.

Via TrueTender skal tilbudsgiver angive følgende for hver reference:

- Kort beskrivelse af leverancen, hvad omfattede leverancen,

- Honoraret angivet ekskl. moms,

- Rammeaftale periode med angivelse af periode for leverancen,

- Kundens navn og kontaktoplysninger.

Alternativt kan der vedlægges en referenceliste, hvori oplysningerne fremgår.

Via TrueTender skal tilbudsgiver beskrive følgende vedr. det værktøj, materiel, teknisk udstyr denne disponerer over til opfyldelse af rammeaftalen.

Dokumentation: Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal Silkeborg Spildevand kræve, at den tilbudsgiver, til hvem Silkeborg Spildevand har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger endelig dokumentation for referencelisten i form af kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer, hos modtagere, som kan bekræfte tilbudsgivers udførelse af opgaven.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Kvalitetssikringssystem ISO 9001 eller tilsvarende,

- Miljøledelsessystem ISO 14001 eller tilsvarende.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om tilbudsgivers kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem.

Dokumentation: Den vindende tilbudsgiver skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, kunne dokumentere kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemet i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring. Den vindende tilbudsgiver, skal dokumentere godkendelser i form af certifikater og dokumentation for udførelse efter EN/DS 124-2:2015.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vareprøver:

Tilbudsgiver skal til brug for evalueringen af underkriteriet ”Montage og betjeningsvenlighed” og ”Produktdesign” levere vareprøver i form af et styk karm og dæksel af hver type ø 600 samt dækseljern og andet standardiseret værktøj for nødvendig drift af dæksler og karm. Der skal for vareprøverne ligeledes leveres en montagevejledning. Vareprøver af dæksler med logo skal ikke leveres. Vareprøverne kan aflæsses torsdag den 12.3.2020 i tidsrummet fra kl. 07:30-15:00 på det anviste areal på adressen:

Odinsvej 38

8600 Silkeborg

Trine Schultz vil være kontaktperson på vandværket.

Vareprøverne kan efter ordregivers evaluering afhentes igen på samme adresse. Ordregiver giver nærmere besked herom via TrueTender.

Tilbudsgiver udgifter i forbindelse med vareprøverne, herunder i forbindelse med transport og af- og pålæsning heraf, er ordregiver uvedkommende.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2020

Send til en kollega

0.094