23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-144019
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

KLAR Forsyning

Rammeaftale rådgivning regn- og spildevand


KLAR Forsyning

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KLAR Forsyning
CVR-nummer: 36484438
Postadresse: Vasebækvej 40
By: Køge
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4600
Land: Danmark
E-mail: fha@klarforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale rådgivning regn- og spildevand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71318000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

KLAR Forsyning gennemfører dette udbud om rådgivning i forbindelse med regn- og spildevand på vegne af Køge Afløb (CVR 3059 0503), Greve Spildevand (CVR 3226 8668), Solrød Spildevand (CVR 3304 6987) og Stevns Spildevand (CVR 3226 8285).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 400 000.00 DKK / Højeste bud: 9 798 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71318000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune og Stevns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KLAR har behov for rådgivning i forbindelse med følgende projekttyper:

— Separatkloakering

— Klimatilpasning

— Byggemodninger

— Spildevandskloakering

— Ledningsomlægninger

— Nedlæggelse af renseanlæg.

Hovedparten af disse projekter skal udføres i urban kontekst, hvor plads ofte er en udfordring. Rådgivningen forventes blandt andet at kunne omfatte følgende ydelser:

— Hydrauliske beregninger

— Idéoplæg

— Myndighedsbehandling

— Dispositionsforslag

— Projektforslag

— Forprojekt (myndighedsprojekt)

— Borgerhåndtering

— Hovedprojektering

— Arbejdsmiljøkoordinering (P)

— Udbud

— Byggeledelse

— Fagtilsyn

— Arbejdsmiljøkoordinering (B)

— Drift og vedligehold.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 75
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-547253
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale rådgivning regn- og spildevand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 400 000.00 DKK / Højeste bud: 9 798 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale rådgivning regn- og spildevand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 400 000.00 DKK / Højeste bud: 9 798 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale rådgivning regn- og spildevand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 400 000.00 DKK / Højeste bud: 9 798 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Samtlige henvendelser i udbudsprocessen skal rettes via EU-Supply. Såfremt ansøger/tilbudsgiver i relation til udbuddet kontakter ordregiver direkte, kan KLAR være forpligtet til at udelukke ansøger fra yderligere deltagelse i udbudsprocessen for at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.109