23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164338
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Energistyrelsen

Vindere

Udbud af CCT1 team

(13.07.2020)
Aalborg Universitet
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Udbud af CCT1 team


Energistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59 77 87 14
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: ENS - Søren Mark Sandorff
E-mail: smsf@ens.dk
Telefon: +45 51674337

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267198&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267198&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af CCT1 team

Sagsnr.: 2019-87845
II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Concerted Action EPBD (CA) er et fælles projekt mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som blev påbegyndt i 2005 for at understøtte udveksling af viden, erfaringer og best-practice på en række plenarmøder i forhold til energieffektivisering i bygninger. Det nuværende CA EPBD V er projekt nr. 5 og kører fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Energistyrelsen er hovedkoordinator for CA EPBD V, og har samtidig ansvaret for et team, kaldet CCT1-teamet, som står for at deltage i forberedelserne og afviklingen af plenarmøderne. Energistyrelsen udbyder med dette udbud driften for 2. halvdel af driftsperioden for CCT1-teamet. Udbuddet omfatter således drift og udførelse af opgaverne i CCT1-teamet under Concerted Action EPBD V fra maj-juni 2020 til udgangen af april 2022. Opgaven omfatter primært forberedelse og deltagelse i plenarmøder samt arbejde i relation hertil. Derudover omfatter opgaven udarbejdelse af Central Team Rapports m.v.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09300000
71314000
71314300
71315400
71315410
72224000
73200000
73210000
73220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Concerted Action (CA) er et fælles projekt mellem Kommissionen og medlemsstaterne samt Norge, som blev påbegyndt i 2005 for at understøtte udveksling af viden, erfaringer og best-practice i forhold til energieffektivisering i bygninger. I praksis tager der udgangspunkt i reglerne i bygningsdirektivet (EPBD). Det nuværende CA EPBD V er projekt nr. 5 og kører fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022, og er organiseret omkring en række plenarmøder, som afholdes ca. hvert 8. måned, med deltagelse af eksperter fra hvert partnerland, samt en række leverancer i form af eksempelvis landerapporter over status på implementeringen af bygningsdirektivet i de enkelte lande og tematiske rapporter inden for artiklerne i bygningsdirektivet m.v. Plenarmøderne planlægges af en styregruppe, som består af hovedkoordinatoren (Energistyrelsen), 9 centrale teams samt et kommunikationsteam. Alle medlemslande samt Kommissionen er til stede på plenarmøderne, hvor fokus er på at strukturere og fremme udbredelsen af best-practice, fælles standarder samt fælles paradigmer. Derudover drøftes faldgrupper, der erfaringsudveksles og Kommissionen orienterer om deres syn på problemstillinger inden for energieffektivitet og implementering af bygningsdirektivet. Energistyrelsen er hovedkoordinator for CA EPBD V, og samtidig har Energistyrelsen ansvaret for ét af ovenstående teams som kaldet CCT1-teamet. Energistyrelsen udbyder med dette udbud driften for 2. halvdel af driftsperioden for CCT1-teamet. Udbuddet omfatter således drift og udførelse af opgaverne i CCT1-teamet under Concerted Action EPBD V fra maj-juni 2020 til udgangen af april 2022. Opgaven omfatter, jf. ovenfor, primært forberedelse og deltagelse i plenarmøder samt arbejde i relation hertil. Derudover omfatter opgaven udarbejdelse af Central Team Rapports m.v.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Grant agreement nr. 820497 - HORIZON 2020

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. kontrakten skal arbejdsklausul, CSR m.v. overholdes.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 19. april 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.063