23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 076-180041
Offentliggjort
17.04.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
07.05.2020 Kl. 10:00

Addresse
Tea Bacher Bartholdy
NOVA5 Arkitekter
tbb@nova5.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.05.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø

Vindere

Valgt totalrådgiver

(27.11.2020)
Rambøll Danmark A/S
Ny Østergade 7
4000 Roskilde

Totalrådgivning - renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Greve


Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Sia Christiansen
E-mail: ach@greve.dk
Telefon: +45 43979383

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.greve.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1579-Strandskolen_PQ_renovering,_ombygning_og_nybyg
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NOVA5 Arkitekter a/s
CVR-nummer: 18515946
Postadresse: Æbeløgade 4
By: København Ø
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Tea Bacher Bartholdy
E-mail: tbb@nova5.dk
Telefon: +45 51826100

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nova5.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgiverudbud - renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Greve

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter en aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering, om- og tilbygning på Strandskolen, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde.

Der foreligger et udvidet byggeprogram og idéoplæg som danner grundlag for opgaven:

Opgaven skal opgradere Strandskolen til en fuld 3 sporet folkeskole fra 00.00 – 09.00 kl. samt integreret SFO med nye læringsmiljøer, opgradering til et sundt indeklima og en ny klimaskærm inkl. miljøsaneringer.

Udbuddet omhandler totalrådgivning i forbindelse med projektering og udbud vedrørende renovering, om- og nybyggeri og omfatter skolens bygning A, B og C samt nybyggeri. Øvrige udbudsdokumenter med det udvidet byggeprogram supplerer Idéoplægget for beskrivelse af den samlede opgave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Strandskolen, Kogens Enge 40, 2690 Karlslunde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Strandskolen er en skole fra 1960érne med et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov. Skolen har ikke de faciliteter, der skal til for at sikre at eleverne får en tidssvarende undervisning med læringsmiljøer for fælles arbejde og individuel læring, samt store udgifter til drift.

Indeklima– bygning A, B og C:

Skolens nuværende undervisningslokaler opgraderes med nye elinstallationer og forbedret ventilation der opfylder BR18 krav.

Indvendig gennemgår skolen en total opgradering – nye overflader iht. svanemærkning, energi optimering på installationer og forbedring af indeklimaet. Alle rum forventes fuldt istandsat og skolens energiramme opgraderet til BR18.

Klimaskærm – bygning A, B og C:

Bygningskonstruktionerne i facaden er opført med bærende betonsøjler og betonbjælker. I facader er betonsøjler og betonbjælker synlige og fremstår flere steder med skader i betonen og armeringen grundet utætte fuger mm. De massive betonpartier i facaden og de gennemgående lodrette betonsøjler udgør store kuldebroer. Sokkel er uisoleret og vinduespartierne trænger til udskiftning.

Mellem betonsøjler i facaderne er der monteret lette facadepartier, der bl.a. har PCB i fuger mellem betonen og de lette facadepartier samt asbest i facadepladerne på brystningerne. Vinduespartier i malerbehandlet massivt træ - indeholdende flere steder med bly i maling, udskiftes til nye energivenlige træ/alupartier.

På den baggrund skal Strandskolens klimaskærm – facader og tag, gennemgå en total fornyelse således at skolen overholder Greve Kommunes krav til bæredygtighed og energiforbrug 2020 samtidigt med at drift og vedligeholdes udgifterne minimeres.

Idéoplægget indeholder en efterisolering udvendig på facaden, for dels at standse betonskader forårsaget af utætte fuger mm. og dels for at forbedre energirammen på byggeriet. Efterisolering skal udføres således at den samlede energiramme for bygningen overholder BR18.

Miljøsanering:

Miljøforhold i forbindelse med byggearbejder skal håndteres af nærværende totalrådgiver.

I forbindelse med ny klimaskærm skal skolen gennemgå en omfattende miljøsanering.

Efter projekteringsfasen forventes opgaven udbudt som tidligt udbud med forhandling, som hovedentreprise i EU Udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der forventes prækvalificeret 5 ansøgere.

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere udvælges ansøgere ud fra erfaringer med projekter, der er mest relevante for og sammenlignelige med det udbudte projekt. Ved vurdering af erfaring med sammenlignelige projekter forventes der lagt vægt på blandt andet: Byggerier af lignende størrelse og kompleksitet i totalrådgivning. Erfaringer i forbindelse med omfattende miljøsaneringsopgaver, byggeri med pædagogisk fokus, der demonstrerer erfaringer med udformning af læringsmiljøer og sammenhæng mellem ude- og indearealer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En virksomhed udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3.

Tillige udelukkes en virksomhed, herunder evt. underleverandør til ansøger, fra deltagelse, hvis denne er omfattet af én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.).

En virksomhed udelukkes således, hvis der ikke kan svares "nej" til de i ESPD nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Der henvises til udbudslovens § 135-137 for en yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

1) Ansøgers årsomsætning for de tre (3) seneste regnskabsår

2) Ansøgers egenkapital for de tre (3) seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de tre (3) seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der efterspørges referencer indenfor udførelse af renoveringsprojekter og nybyggeri samt miljøsaneringsopgaver under følgende 2 referencekategorier:

1) Teknisk/ingeniørmæssig rådgivning (Totalrådgiver)

2) Arkitektonisk rådgivning. (Underrådgiver)

Ansøgningen skal indeholde op til 3 referencer på udførelse af renoveringsprojekter og/eller nybyg, inkl. miljøsanering, der angår et offentligt byggeri, herunder skolebygning eller tilsvarende undervisningsbyggeri. Referencerne skal være afleveret senest 5 år fra tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

I hver reference skal ansøger angive følgende:

Kategori 1)

1) Ansøgers rolle i projektet

2) Beskrivelse af opgaven, herunder om der var tale om renovering eller nybyg, om byggeriet/skolen/undervisningsbygning var i drift/brug under udførelse

3) Hvilke hovedelementer der indgik i opgaven (indeklima/energi, El, ventilation, VVS mv.)

4) Start og sluttidspunkt (afleveringstidspunktet) for referencen

5) Referencen entreprisesum (ekskl. moms)

Kategori 2)

1) Ansøgningen skal indeholde op til 3 referencer på arkitekt faglig rådgivning vedr. renoveringsprojekter, der angår en skolebygning eller tilsvarende undervisnings byggeri. Referencerne skal være færdigprojekteret senest 5 år fra tidspunktet for afgivelse af ansøgning. Ved færdigprojekteret menes tidspunktet for aflevering af projekt til bygherren/totalentreprenør inden udbud/udførelse af selveentreprisen.

I hver reference skal ansøger angive følgende:

1) Ansøgers/underrådgivers rolle i projektet (totalrådgiver, delt rådgiver, underrådgiver til totalentreprenør).

2) Beskrivelse af opgaven, herunder om der var tale om renovering, om skolen var i drift/brug under udførelse.

3) Fagdiscipliner der indgik i opgaven (arkitektdiscipliner, renovering, nybyg, læringsmiljøer og brugerinddragelsesprocesser.)

4) Bygningens/faciliteten oprindelige opførelsesår skal også angives.

5) Start og sluttidspunkt (tidspunkt for færdigprojektering) for referencen samt om referencen er udført.

6) Referencens samlede projektøkonomi (rådgiverhonorar og entreprisesum) (ekskl. moms).

Hver reference skal begrænses til maksimum 2 A4 sider inkl. evt. illustrationer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalrådgivningsaftalen baseres på almindelige betingelser for totalrådgivningsaftaler jf. AB18.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Der efterspørges dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § § 152 - 155.

Greve Kommune forbeholder sig ret til at anvende tilsvarende fremgangsmåde, som i udbudslovens § 159, stk.5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Spørgefrist: senest fredag d. 7. maj 2020 kl.10.00.

Kontaktperson: Tea Bacher Bartholdy, NOVA5 Arkitekter

tbb@nova5.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2020

Send til en kollega

0.063