23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 085-200172
Offentliggjort
30.04.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fkkkexssyg

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Valgt team

(19.11.2020)
HM Entreprenør
med Raunstrup Byggeri, Ravn Arkitektur, Loop Architects, Ekolab, Hundsbæk og Henriksen og Schønherr

Opdateringer

Opdatering
(09.06.2020)

De fire prækvalificerede totalentreprenører:  • K.G. Hansen og Sønner, Arkitema, Upcycling Forum og Cowi

  • Base, RUM, Niras, Nodo Aerkitekter og Vangsoe

  • HM, Raunstrup, Ravn, Loop, Schønherr, Hundsbæk og Henriksen og Ekolab

  • Jakobsen og Blindkilde, NCC, Henning Larsen og Rambøll

RessourceCenter Vejle - totalentreprise


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Langer Flyvholm
E-mail: jonla@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fkkkexssyg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fkkkexssyg
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

RessourceCenter Vejle

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

RessourceCenter Vejle skal skabe fremtidssikrede løsninger på affaldsområdet og bevare Vejle Kommune som førende inden for sortering og genanvendelse i Danmark. Med realiseringen af nyt RessourceCenter Vejle, bringes genanvendelse, genbrug og cirkulær økonomi til et helt nyt niveau. Byggeriet udbydes i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RessourceCenter Vejle skal skabe fremtidssikrede løsninger på affaldsområdet og bevare Vejle Kommune som førende inden for sortering og genanvendelse i Danmark. Med realiseringen af nyt RessourceCenter Vejle, bringes genanvendelse, genbrug og cirkulær økonomi til et helt nyt niveau. Byggeriet udbydes i totalentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

1) I hvor høj grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til det udbudte projekt.

2) I hvor høj grad referencerne efterviser erfaring med opførelse af facader, hvor genbrugsmaterialer indgår i det samlede arkitektoniske udtryk.

På baggrund af ovenstående punkter vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre byggeriet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at blive prækvalificeret skal ansøger leve op til følgende krav:

1) Positivt resultat i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

2) Egenkapital på minimum 25 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

3) Nettoomsætning på minimum 50 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

4) Soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren kan oplyse højst 4 referencer (inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav), inden for løsning af tilsvarende opgaver.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Udførelsestidspunkt

2) Entrepriseform

3) Entreprisesum

4) Kort projektbeskrivelse

5) Ansøgers rolle og ansvar i projektet

6) Bygherres navn.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at entreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at entreprenøren angiver referencer, som dokumenterer entreprenørens egnethed.

Entreprenøren skal fremlægge mindst 2 og højest 4 referencer. Referencerne skal eftervise kompetencer og erfaring inden for opførelsen af genbrugsstationer, ressourcecentre, logostikcentre eller lignede.

En af referencerne skal være opførelse af genbrugsstation eller ressourcecenter. En af referencerne skal være udført i totalentreprise med entreprenøren selv, som den udførende totalentreprenør med en entreprisesum på mindst 50 mio. DKK ekskl. moms.

Referencerne må på ansøgningstidspunktet ikke være ældre end 5 år regnet fra afslutningen af referenceopgaven. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Ansøgerne har også mulighed for at vedlægge referencer, der kommer fra underrådgivere /underentreprenører, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende underrådgiver/underentreprenør. Referencer fra underrådgivere/underentreprenører indgår i det samlede antal referencer, som ansøgeren må vedlægge.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 med fravigelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vejle Kommune vil afholde individuelle forhandlingsmøder med hver entreprenør. Inden forhandlingsmøderne afleverer entreprenørerne deres indledende forhandlingstilbud. Forhandlingsmøderne afholdes hos Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Vejle Kommune forventer at afholde én forhandlingsrunde. Vejle Kommune forbeholder sig dog retten til at udvide forhandlingen med en eller flere forhandlingsrunder. Når forhandlingerne er afsluttet afleverer entreprenørerne deres endelige tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Vejle Kommunes underretning til de berørte entreprenører om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Vejle Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Vejle Kommune har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2020

Send til en kollega

0.063