23948sdkhjf

Fyld ordrebogen: Her er der nye byggeopgaver på vej

REGION HOVEDSTADEN

KØBENHAVN

Bykvarter
Lokalplan Kvarteret ved Bella Center II indstilles nu efter endt høring til endelig vedtagelse. I første omgang har teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune sagen på dagsordenen på mandag. Planforslagene muliggør den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde.

Bella Center ønsker at videreudvikle messe- og konferencefaciliteterne samt fortsætte udviklingen af området til et attraktivt bykvarter. Udviklingen i den sydlige del af området er allerede igangsat, mens den nordlige del af området er kendetegnet ved store parkeringspladser. I fremtiden bliver det kendetegnet ved at være et levende bykvarter med boliger, butikker, daginstitutioner og erhverv. Det nye bykvarter får varierede gadeforløb med beplantning, rækkehusbebyggelse og karrébebyggelse i tre-seks etager. Punktvis bliver der mulighed for højere bebyggelse ovenpå karrébebyggelsen. En række byrum med plads til blandt andet ophold, motion og leg skaber sammenhæng i bebyggelsen.

Bella Centers østhal ønskes nedrevet, da den er utidssvarende, og erstattet af en ny hal vest for Bella Center. Bilparkering på terræn ønskes omplaceret i en række nye parkeringshuse. Bella Center og Københavns Kommune vil indgå aftale om, at der kan etableres to daginstitutioner i området.

KØBENHAVN

Butikker og erhvervslokaler
Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune skal på sit møde på mandag beslutte, om forslag til tillæg til lokalplan Provstevej, Bispebjerg skal offentliggøres og udsendes i høring i to uger.

Forslaget vil muliggøre butikker, restauranter og liberale erhverv i stueetagen på Glasvej 3-7 samt butikker og liberale erhverv på første sal på Glasvej 3 som ønsket af ejeren af Frederikssundsvej 60A-60C og Glasvej 1-7.

REGION SYDDANMARK

OTTERUP

Renovering og tilbygning til klubhus
Otterup Bold- og Idrætsklub har i forbindelse med budgetforliget i 2018 fået bevilget 5 mio. kr. til i 2019 at renovere det eksisterende klubhus og til at få udvidet klubhuset med en tilbygning. Derudover er der budgetteret med en ekstrabevilling til projektet i 2020 på 2,4 mio. kr.

Bevillingen er betinget af, at midlerne anvendes til at styrke det basale behov for driften af foreningens aktiviteter. Dette betyder, at fokus skal være på bade- og omklædningsfaciliteter, køkken/café til servicering af foreningens medlemmer, depoter, klublokale, træner- og dommerrum og lignende.

Nordfyns Kommune er projektleder på byggeriet, som er udformet og godkendt af Otterup Bold- og Idrætsklub. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte projektet forleden, hvorefter tilskuddet kan udbetales og byggeriet sættes i gang.

REGION MIDTJYLLAND

JUELSMINDE

Dagligvarebutik
Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune anbefaler over for byrådet, at Lokalplan 1102 og et tilhørende kommuneplantillæg for en dagligvarebutik og et grønt område i Juelsminde vedtages endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at anvende arealet til detailhandel med dagligvarer.

Den sydlige del af lokalplanområdet ændrer anvendelse til offentlige formål og skal fremover anvendes som grønt parkareal af byens borgere.

Butikken placeres langs det vestlige skel ud mod Vejlevej. Imellem butikken og det eksisterende tankanlæg, samt langs butikkens facade ud mod Vejlevej, etableres fælles parkeringspladser.

Der må maksimalt opføres 1.200 kvm bruttoetageareal til butiksformål indenfor lokalplanområdet.

SNEJBJERG

Udskiftning af køkkener
Lejerbo har søgt Herning Kommune om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet i afdeling 313-0, Munkgårds Allé, Snejbjerg. Ved kollektiv råderet kan lejer selv afgøre, om man ønsker at få udskiftet køkkenet.

Afdelingen er opført i 1990/91 og består af 89 boliger. Den samlede anlægssum beløber sig til 2.123.000 kr., der ønskes finansieret ved et 15-årigt realkreditlån.

Økonomi- og erhvervsudvalget i Herning Kommune gav den ønskede godkendelse forleden.

SØNDER BORUP

Vingård og oplevelsescenter
En lokal vinhandler har igennem længere tid arbejdet på at realisere et vinoplevelsescenter i Randers Kommunes erhvervsområde umiddelbart syd for Sdr. Borup. Projektet har fået navnet la Pampa.

Realisering forudsætter, at kommunen sælger den nødvendige jord. Projektet har flere gange været genstand for politisk behandling. Senest har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 tilkendegivet at være indstillet på at projektet realiseres, såfremt de planmæssige forudsætninger kan tilvejebringes.

Vinhandleren har arbejdet videre med projektet og ønsker at erhverve cirka 16 hektar af erhvervsområdet omfattet af lokalplan 523.

Randers byråd havde sagen på dagsordenen forleden, hvor det blev godkendt, at forvaltningen igangsætter den i sagen beskrevne køreplan. I køreplanen for projektets realisering er det en klar forudsætning for vedtagelse af en ny lokalplan og salg, at der fremlægges dokumentation for finansiering af det fulde projekt.

Første led i køreplanen er at udbyde jorden til salg. Vinder af udbuddet har herefter tre år til at finde den fornødne finansiering, hvorefter planlægningen igangsættes.

REGION NORDJYLLAND

AALBORG

Renovering af boliger
Aalborg byråd har godkendt et renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan og økonomi for Lejerbos afdeling 169-0 Liselund i Vodskov. Afdelingen har 36 boliger, og renoveringsprojektet har en samlet anskaffelsessum på i alt 38.111.329 kr.

Renoveringen omfatter blandt andet nedrivning af murede gavle og facader og etablering af ny klimaskærm, der isoleres udvendigt afsluttende med pladekonstruktion. Vinduer og døre udskiftes. Der udføres nye altaner på første sal og nye terrasser i stueetagen. Tagkonstruktionen bibeholdes, idet rygninger renoveres i nødvendigt omfang. Der udføres nye afløbs- og vandinstallationer og alle boliger forsynes med nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

STØVRING

Kirke og daginstitution
Teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 320 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en kirke, en daginstitution og udlægger grønne arealer med regnvandsbassiner. Derudover reserveres der i lokalplanen plads til udvidelse af Klepholmvej.

REGION SJÆLLAND

SORØ

Boligbebyggelse
Sorø byråd har vedtaget lokalplan SK60 og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Lokalplanen udstikker rammerne for ny boligbebyggelse i den kommunale udstykning Rørstensgården på Frederiksberg.

Du kan hver dag se en opdateret liste over nye byggeopgaver (kræver abonnement) i Licitationen-Byggeriets Dagblad. Se hvordan du abonnerer her

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094